Přehled zpráv emailem
Telefon

TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDUČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“

 TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDUČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“ má volební program pro Prahu dostupný zde. 

 

Udržitelný rozvoj

 

Budeme podporovat co nejrychlejší projednání Metropolitního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací (aktualizace zásad územního rozvoje a územních studí). To bude mít pozitivní efekt na např. lepší předvídatelnost rozhodnutí orgánů státní správy, právní jistotu a snížení množství sporů, realizaci dlouhodobých plánovaných záměrů, omezení spekulací s pozemky a korupčního potenciálu.

Podporujeme odpovědný rozvoj Prahy tak, aby Praha jako metropole nestagnovala. Kulturní a přírodní hodnoty města považujeme za základ pro jeho další rozvoj, ale jejich ochrana nesmí být překážkou dalšího rozvoje města. Ochrana kulturních hodnot neznamená konzervaci města, ale respektování jeho image.

Chceme zásadně zrychlit výstavbu bytových domů, a to nejen na okraji zastavěného území, ale také odblokováním velkých rozvojových území a revitalizací brownfieldů (např. BubnyZátory, nákladové nádraží Žižkov, Smíchovské nákladové nádraží a další). Podporujeme rovněž zahušťování a zalidňování stávajícího území, což sníží závislost na automobilu jako jediném možném dopravním prostředku a sníží náklady na infrastrukturu.

Prosazujeme, aby v územně plánovací dokumentaci byly identifikovány konkrétní sociální hodnoty, jejichž posilování je nezbytné pro sociálně udržitelný rozvoj města. Například prevence sociální segregace, demokratičnost veřejného prostoru, posilování rezidenční stability a všeobecná dostupnost základních služeb v místě bydliště, podíl bydlení a podíl sociálního bydlení, finanční a prostorová dostupnost základních sociálních, zdravotních, školských a volnočasových služeb pro všechny obyvatele.

Považujeme za nezbytné zabránit vylidňování historického jádra Prahy, zejména vysidlování ůvodních rezidentů. Centrum Prahy nemá být pouze místem masového turismu, komerce a luxusních rezidencí.

Podporujeme, aby strategicky významná infrastruktura byla v majetku města a aby se investoři realizující developerské projekty podíleli finančně na výstavbě potřebné infrastruktury, občanské vybavenosti a řešení veřejných prostor.

Prosazujeme princip rovné dostupnosti základní vybavenosti a snížení závislosti obyvatel na automobilu tak, aby rezidenční čtvrti byly místy pro plnohodnotný život, nikoliv jen noclehárnami.

Chceme územní rozvoj města, který minimalizuje dopravní nároky obyvatel a nabízí dostatek cílů v minimálních vzdálenostech. Cílem je tzv. polycentrické město aneb město krátkých vzdáleností.

Podporujeme rozvoj železniční dopravy na území města ve spolupráci se Středočeským krajem a rovněž rozvoj cyklistické dopravy. 

Podporujeme spolupráci města s developery za pomoci plánovacích smluv a participace města na jejich projektech.

Chceme vytvořit městské Centrum vědy a výzkumu a Science Park/Startup Inkubátor za účasti města, univerzit a soukromého sektoru.

 

 

Životní prostředí

 

Rozšíříme plochu parků, lesů, lesoparků a dalších rekreačních ploch v Praze tak, aby Pražané nemuseli jezdit za rekreací daleko. Budeme pokračovat v získávání zelených ploch do vlastnictví hlavního města Prahy a podpoříme vznik příměstského parku Císařský ostrov a rozšíříme ho na celou Trojskou kotlinu. Výrazně pokročíme i s příměstským parkem Soutok. Vznik obou příměstských parků je ale práce na mnoho let. Dokončíme revitalizaci parku na Letné, Petřína, Stromovky i Hvězdy, budeme realizovat další etapu parku U Čeňku. Chceme zřídit správce jednotlivých parků.

Budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích (zelené střechy, fasády), revitalizaci vnitrobloků, uplatnění vodních prvků (fontány, pítka). Vysadíme do ulic výrazně více stromů, což ale bude znamenat změnu norem pro výstavbu (v současné době je často nelze sázet kvůli ochranným pásmům sítí).

Revitalizujeme pražské potoky tak, aby sloužily k rekreaci a přitom nepředstavovaly povodňovou hrozbu. Budeme při tom spolupracovat se Středočeským krajem, kde se nacházejí horní toky většiny pražských potoků. Zabráníme kanalizaci Berounky – chceme zachovat Berounku jako živou řeku, nikoli kanál pro lodě.

Chceme zlepšit kvalitu vody v rybnících i přehradách tak, aby se v nich dalo bez problémů koupat, a zrevitalizovat koupaliště na území hl. m. Prahy. Podpoříme koncepci rekreačního koupání ve Vltavě. Podpoříme prioritní výkup vodních ploch na území hl. m. Prahy, které jsou v rukou třetích osob.

Zajistíme vybudování sportovišť, která budou dostupná nejen dětem, ale široké veřejnosti.

Budeme dbát na kultivaci veřejných prostranství (např. Václavské náměstí, Palachovo náměstí, Karlovo náměstí, Malostranské náměstí, nám. Jiřího z Poděbrad), a to tak, že vždy budeme chtít vysoký podíl stromů v souladu s Adaptační strategií.

Zrekultivujeme pražské náplavky, a to jak po stránce technické, tak provozní. Dokončíme rekultivaci náplavky u ledáren a v Holešovicích. Dokončíme revitalizaci Rohanského ostrova, aby vznikla velká rekreační plocha pro Pražany.

Podpoříme revitalizaci veřejných prostorů – více prvků živého města – budování pěších tras, sjednocení městského mobiliáře, rozmístění nových laviček, lehátek, stolů, veřejných míst např. pro piknik, grilování, úprava tmavých podchodů, zřízení centrálního „market place“ po vzoru západních metropolí. Podpoříme, aby se Holešovická tržnice stala sociálním, kulturním a gastronomickým centrem Prahy.

Budeme dále zdokonalovat sběr tříděného odpadu – více hnízd, více sběrných dvorů, separovaný sběr biologického odpadu. Nechceme rozšiřovat současné skládky komunálního programu. Dobudujeme síť kompostáren a budeme podporovat re-use centrum v Holešovické tržnici.

Budeme naplňovat novou Územní energetickou koncepci, která by měla vést k energeticky úspornějšímu a zároveň bezpečnějšímu městu.

Budeme dále usilovat o zlepšení kvality ovzduší v Praze – upřednostňování aut s nízkými emisemi. Chceme výrazně regulovat dýmající lodní motory, především v době smogových situací. Zabráníme výstavbě elektrárny u Lochkova v přírodním parku Radotínskochuchelský háj, která by ničila ovzduší i životní prostředí velké části Prahy.

Budeme usilovat o posílení kolejové trakce MHD (tramvaje, vlaky, metro), o zapojení elektrobusů do MHD, o lepší a ekologicky příznivější vozový park hl. m. Prahy a používání elektromobilů a jejich využití v Dopravním podniku, při úklidu města. Chceme snižovat emise částečným upřednostněním aut s nízkými emisemi, v případě smogové situace podpoříme MHD zdarma.

Postavíme novou Záchrannou stanici pro handicapované živočichy v Jinonicích. Budeme rozšiřovat síť středisek ekologické výchovy.

Zvýšíme finance pro grantový systém v oblasti životního prostředí na 100 mil. Kč a navážeme výrazně vyšší spolupráci s nevládními organizacemi.

Projekty, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí, budeme výrazně více konzultovat s veřejností a s těmi, kdo mohou být potenciálně akcí postiženi.

 

Veřejná správa

 

Zajistíme odpovědné a transparentní hospodaření s cílem dlouhodobé finanční stability města.

Zvýšíme podíl na výnosu ze sdílených daní pro městské části z 8 % na 10 %, aby městské části měly dostatečné prostředky na financování jejich rozvoje. Zvýšíme dotaci z rozpočtu hlavního města pro městské části minimálně na 4.000 Kč na obyvatele za rok. Zvýšíme dotaci hlavního města na žáka základní a mateřské školy na minimálně 3.000 Kč za rok.

Aktivně se zapojíme do přípravy nového programového období, aby prostředky z EU byly cílené na skutečné potřeby rozvoje hlavního města a Pražanů. Maximálně zjednodušíme a zefektivníme administraci čerpání z fondů EU. Nastavíme jasný harmonogram průběhů výzev a termínů, aby mohli žadatelé pracovat s jejich projekty a měli časovou jistotu, a zároveň zavedeme informování žadatelů o postupu žádostí.

Budeme se lépe se starat o majetek města s tím, že se musí výrazně zvýšit výnosy z městského majetku.

Zajistíme, aby byly veřejnosti přístupné veškeré informace o činnosti orgánů hl. m. Prahy a jeho příspěvkových organizací a společností, v nichž má hlavní město Praha účast, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Zřídíme pražský registr smluv, v němž budou zveřejňovány smlouvy a další důležité dokumenty o činnosti společností, které hlavní město přímo či zprostředkovaně ovládá. Transparentní hospodaření městských společností je jedno z vůbec nejdůležitějších protikorupčních opatření.

Chceme zvýšit kontrolu městských firem a do jejich vedení budeme dosazovat pouze odborníky. Městské firmy nesmí být politickými trafikami.

Nastavíme transparentní systém přidělování grantů, systém jejich evidence a zveřejňování, a transparentní přidělování veřejných zakázek města. 

Budeme intenzivně podporovat projekty městských částí, například výstavbu škol a školek, kanalizace, domovů pro seniory, sportovišť, rekonstrukci komunikací, zeleň a parky atd.

Dokončíme a spustíme novou Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově a rozšíříme čistírny odpadních vod ve Vinoři, Kbelích, Lipencích a jinde.

Dokončíme výstavbu kanalizace v Suchdole, v Praze 12, ve Stodůlkách, v Újezdě nad Lesy a v dalších místech, kde doposud chybí, a rekonstruujeme ulice po výstavbě sítí. Dokončíme odkanalizování zbylých oblastí Prahy. Pitná voda a kanalizace pro každého Pražana musí být samozřejmostí.

Dokončíme výstavbu protipovodňové ochrany Prahy.

Považujeme za nezbytné omezit byrokracii a překážky podnikání a budeme koncepčně podporovat malé a střední podnikatele.

Chceme zlepšit podnikatelské prostředí na základě komunikace s profesními a zájmovými sdruženími podnikatelů. 

Podporujeme aktivní účast investorů, developerů a ostatních podnikatelských subjektů na rozvoji města, podíl na budování infrastruktury, veřejného prostoru a občanské vybavenosti na základě principu společenské odpovědnosti firem. Nastavíme jasná pravidla pro investory na území hlavního města Prahy s cílem zajistit udržitelný rozvoj a ochránit zájmy obyvatel města.

Vytvoříme koncept otevřené radnice směrem k občanům, tedy zpřístupníme maximální možnou mírou dokumenty a další činnost, kterou samospráva má ve své kompetenci. Úřad musí poskytovat kvalitní servis pro občany, který má pomáhat a nikoliv komplikovat život, a musí usnadnit přístup ke službám úřadu, bez nadbytečné byrokracie, průtahů a za použití moderních elektronických aplikací – digitalizace služeb úřadu.

Za klíčovou považujeme změnu uvažování městských úředníků z přístupu platného za vlády Marie Terezie směrem k zákaznickému chování – úředník je nejen v anglosaské definici „public servant“ – „služebník veřejnosti“ a měl by mít hlavně zákaznické chování – „jak vám mohu pomoci?“. Všichni známe tyto principy z chování bank a mobilních operátorů a chování úředníků by mělo tyto principy také následovat (customer centric přístup, jednotné kontaktní místo – na jednom místě zařídím vše od popelnice až po poplatek za psa, zpětná vazba na zhodnocení kvality úředníků).

Chceme zapojit veřejnost do rozhodování o projektech úzce souvisejících s jejich sousedstvím na principu participace.

Provedeme kompletní digitální úklid a konsolidace dat, který může pomoci ušetřit prostředky vynakládané na úředníky. Naším cílem bude udělat kompletní organizaci agend a procesů uvnitř úřadu. V současnosti se nakupuje se množství softwaru, který je mnohdy velmi nekompatibilní se softwarem stávajícím. S novými narůstajícími agendami se najímají noví úředníci, neexistuje stavebnicový systém, ve kterém by existovala základní stavební část, na kterou se následně připojí pouze další část.

Prosadíme, aby celá správa hl. m. Prahy včetně městských částí byla elektronicky propojena tak, aby občan jako cílový uživatel dostal ve všech místech Prahy stejný servis a zároveň měl stejné možnosti v oblasti kontroly bez ohledu na lokalitu.

Chceme Prahu jako smart city, která využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v Praze. Podporujeme využití těchto technologií zejména v dopravě (například usnadnění parkování, informování o dopravní situaci a optimalizace dopravního provozu, informace o provozu městské hromadné dopravy v reálném čase), při snižování spotřeby energií, monitoringu svozu odpadu, eliminaci zátěží životního prostředí a sdílení dat pro veřejné účely.

Zpřístupníme co nejširší okruh informací obyvatelům, firmám a start-upům tak, aby občané nebo firmy mohli v reálném čase tato data využít, sledovat výkonnost místní samosprávy a zapojit se do zkvalitnění služeb, například nahlásit problém s nepořádkem nebo havárií veřejných služeb. Čím více problémů vyřešíme online, tím méně bude potřeba úředníků pro efektivní a rychlejší vyřešení problémů. komplikují fungování Prahy a bezprostředně se týkají života ve městě, například stavebních předpisů.

 

Dostupné bydlení

 

Rozšíříme nabídku bytů na pražském rezidenčním trhu podporou nové výstavby, a to jak bytů vlastnických, družstevních i obecních.

Naším cílem je, aby se v Praze vybudovalo 6-8 tisíc bytů ročně a stejný počet bytů byl zrekonstruován.

Vytipujeme vhodné pozemky pro bytovou výstavbu a zrušíme na nich stavební uzávěry.

Zkrátíme dobu povolovacího procesu v rámci územního a stavebního řízení organizačními a personálními opatřeními na stavebních odborech.

Obnovíme jeden speciální stavební úřad pro velké stavby, což zrychlí výstavbu bytů v Praze.

Chceme rychlejší rozhodování, ale zároveň nesmí být narušena kvalita bydlení ve městě. Proto budeme podporovat společenské dohody mezi soukromými investory, majiteli pozemků, obyvateli žijícími v daném místě a městem.

Do doby schválení Metropolitního plánu urychlíme povolování změn územního plánu, které jsou potřebné ve veřejném zájmu.

Podpoříme výstavbu prováděnou stavebními bytovými družstvy, případně jinými obecně prospěšnými neziskovými subjekty, například pomocí poskytnutí pozemků vhodných pro výstavbu nebo pomocí finanční podpory.

Zvýšíme nabídku cenově dostupného bydlení podporou obyvatel, kteří bez pomoci nedosáhnou na bydlení z důvodů nízkých příjmů.

Budeme využívat prostředky Fondu rozvoje dostupného bydlení, a to nejen na výstavbu obecních bytů, ale také na podporu výstavby družstevních bytů a bytů postavených neziskovými subjekty.

Chceme na základě dohod se soukromými investory, aby Praha pomohla se zainvestováním sociální a technické infrastruktury a zároveň dohodla s investory 10-30% podíl cenově dostupného bydlení v rámci projektu, které budou určeny pro pronajímání občanům města.

Obecní byty budeme pronajímat občanům Prahy, kteří vzhledem ke svým příjmům nedosáhnou bez podpory na tržní nájem bytu, zejména seniorům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a obyvatelům s nízkými příjmy, jejichž profese je pro město důležitá (učitelé,policisté, strážníci, hasiči atd.). Obecní bytový fond by neměl sloužit pro bohaté obyvatele Prahy, ale naopak pro ty potřebné.

Provedeme komplexní audit bytového fondu spravovaného hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi, aby bytový fond byl plně využíván pro pronajímání potřebným skupinám obyvatel. Volné městské byty urychleně poskytneme k pronájmu těm občanům Prahy, kteří nedosáhnou na bydlení za tržních podmínek.

Zpracujeme plán bytové politiky města ve střednědobém horizontu 20-30 let.

 

Participace