Přehled zpráv emailem
Telefon

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana má volební program pro Prahu dostupný zde. 

 

Udržitelný rozvoj

 

Zjednodušíme a urychlíme schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení. Zaměříme se zejména na tzv. brownfieldy, proluky a nedostavěné části obytných bloků. Dokončíme zpracování nového územního plánu Prahy a prosadíme jeho schválení. Vyhledáme a připravíme nové plochy pro školství, kulturu, sport, volný čas a veřejnou vybavenost. Zahájíme potřebnou výstavbu. Podpoříme výstavbu nových vysokoškolských kolejí a kampusů na pozemcích města. Budeme spolupracovat s vysokými školami i soukromými investory. Dokončíme projekt Digitální technické mapy Hlavního města Prahy, což zjednoduší stavební řízení a poskytování informací občanům i podnikatelům.

Ve spolupráci s městskými částmi zpracujeme a zveřejníme plán rozvoje infrastruktury, zejména kanalizační a vodovodní sítě v okrajových částech Prahy. Budeme jednat o zajištění užší koordinace při výstavbě a rekonstrukcích sítí (elektřina, plyn, kanalizace, vodovody a sítě elektronických komunikací), abychom zkrátili dobu jejich realizace a zároveň se vyhnuli častým a opakovaným zásahům do silnic a chodníků.

 

Životní prostředí

 

Podpoříme rozšiřování separace, recyklace, energetického využití a kompostování odpadu, a to nejen fyzicky (nádoby pro třídění a následné zpracování odpadu), ale také osvětou mezi Pražany. Především na nás záleží, jak efektivní zpracování odpadu nakonec bude a kolik bude stát. Zajistíme pravidelné přistavování velkoobjemových odpadových kontejnerů na celém území Prahy. Zvýšíme počet nádob na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Přispějeme tím k lepší ochraně životního prostředí.

Budeme chránit, udržovat a rozvíjet zavedený systém lesů, parků a dalších zelených ploch. Zlepšíme a rozšíříme odbornou péči o uliční zeleň. Na vhodných místech budeme vysazovat nové stromy. Zasadíme se o to, aby se při plánování nové rezidenční zástavby myslelo na dostatek veřejné zeleně. Zasadíme se o rozšíření počtu fontán a pítek ve veřejném prostoru.

 

Veřejná správa

 

Komunikaci s úřady zjednodušíme pomocí chytrých formulářů, které se samy vyplní a nebudou občany a fi rmy nutit vyplňovat stále stejné údaje. Zajistíme zasílání zpráv (SMS, aplikace, e-mail) o končících lhůtách pro vyřízení úřední záležitosti, zaplacení poplatku nebo ukončení platnosti dokladu, průkazu či osvědčení. Prosadíme, aby občané a návštěvníci města mohli v celé pražské MHD uhradit a prokázat zaplacení jízdného platební kartou. Placení kartou rozšíříme i na další městské služby. Podpoříme zakotvení práva občanů a fi rem na poskytnutí digitálních služeb a v souladu s ním zajistíme nabídku nových digitálních online služeb pro Pražany U záležitostí, které nelze vyřídit přes internet, zpracujeme novely zákonů, které zruší místní příslušnost, aby si člověk mohl vyřídit záležitosti na nejbližším úřadě, i když trvale bydlí v jiné městské části.

Prosadíme, aby městské úřady a fi rmy navzájem sdílely údaje, které o občanech a podnikatelích evidují. Občan či fi rma bude mít právo svůj souhlas se sdílením svých údajů kdykoli odvolat. Zpřístupníme data, kterými město disponuje, aby je mohl využívat i soukromý sektor a vytvářet užitečné aplikace pro občany, fi rmy a návštěvníky Prahy. Budeme důsledně chránit osobní údaje. Zajistíme zpřístupnění rozhraní pro testování nových digitálních služeb (sandbox) k vybraným systémům a datům hlavního města Prahy a jeho organizací. Umožníme občanům a fi rmám platit daně a poplatky bezhotovostně platebními kartami, prostřednictvím chytrých telefonů nebo přes online aplikace. Umožníme uzavírání smluv s městem digitálně s využitím prostředků zabezpečené elektronické identifi kace. Budeme zvyšovat profesionalitu úředníků, posilovat jejich kvalifi kaci a dovednosti zejména v oblasti digitalizace a využívání moderních technologií.

Důsledně rozdělíme kompetence hlavního města Prahy a městských částí tak, abychom se vyhnuli duplicitním výdajům, jako je například správa zeleně nebo úklid. Zastavíme nekontrolovaný nárůst počtu úředníků a urychleně zahájíme systematické snížení přebujelé byrokracie u samosprávných agend a málo využívaných agend státní správy. Umožníme občanům, aby mohli elektronicky ohodnotit kvalitu a vstřícnost služeb konkrétních úředníků. Fungující zpětná vazba je cestou k trvalému zlepšování služeb města a jeho úřadů

 

Dostupné bydlení

 

Participace