Přehled zpráv emailem
Telefon

Komunistická strana Čech a Moravy

 Komunistická strana Čech a Moravya má volební program pro Prahu dostupný zde. 

 

Udržitelný rozvoj

 

Postavíme se proti zběsilému řádění developerů, proti nežádoucímu zahušťování sídlišť. Budeme bránit snahám o zástavbu na úkor zeleně, žádáme zachování prostupnosti územím. Urbanismus musí respektovat nejen odborná hlediska tvůrců města, ale brát především na zřetel oprávněné zájmy občanů. Budeme důrazně čelit spekulativnímu jednání developerů.

Příprava tzv. Metropolitního územního plánu postupuje pomalu, navíc s řadou vážných metodických i věcných problémů, a hrozí, že se návrh stane neprojednatelným. Původní termín schválení nového územního plánu byl změněn z roku 2020 na rok 2023. Pokusíme se zajistit, aby Praha měla do roku 2023 územní plán, který by naplňoval strategický plán a v přehledné podobě plně odrážel veřejné potřeby a zájmy obyvatel i návštěvníků města. Podpoříme jen takové změny územního plánu, které budou respektovat požadavky Pražanů, nikoli zisk developerů.

Odmítáme necitlivé zásahy do historického centra.

Životní prostředí v Praze negativně ovlivňuje především nevyhovující dopravní situace. Eliminovat její nežádoucí dopady je možné rozšiřováním a péčí o zeleň, ovzduší, vodní toky, čistotu města. Po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka jsme prosadili průběžné zveřejňování informací o množství projíždějících vozidel, stavu životního prostředí kolem hlavních komunikací. Budeme trvat na realizaci komplexních opatření ke snížení hluku, prašnosti a imisí. Před dokončením investičních akcí velkého rozsahu požadujeme ke zlepšení života kolem nejzatíženějších komunikací urychleně realizovat tzv. měkká opatření (regulaci např. omezením vjezdu nákladních vozidel, výsadbu zeleně, položení „tichého“ asfaltu a další). Chceme zachovat i pro budoucí generace rekreační a sportovní plochy, které požadujeme zachovat jako nezastavitelné.

Zasadíme se o zachování a rozšiřování zahrádkářských osad, které musí být stejně jako parky a další zeleň nezastavitelným územím. Podpořime zahrádkářské osady Českého zahrádkářského svazu.

Požadujeme důslednou správu a kontrolu chráněných přírodních území v celém pražském regionu. Chceme pokračovat v obnově zeleného pásu kolem Prahy, zakládat parkové a rekreační lesy s areály zdraví, dětskými hřišti a veřejnými sportovišti. Žádáme uplatňování jednotné péče o lesy na území města, změny v lesním hospodářském plánu, omezené mýcení porostů nad 80 let stáří a kácení stromů rostoucích mimo les, zodpovědný a odborný zdravotní výběr stromů, pěstební zásahy v mladých porostech, obměnu nevhodných akátových porostů za původní druhovou skladbu dřevin.

Pravidelným čištěním chceme zlepšit kvalitu pražských přítoků Vltavy, včetně nádrží. Zasadíme se o dokončení obnovy vltavských břehů a omezení výstavby, především bytové, v záplavovém území. Chceme vytvořit novou přírodní a rekreační oblast Chuchle - Radotín – Zbraslav respektující hydrogeologickou situaci soutoku Vltavy a Berounky.

Podporujeme opatření ke snižování ztrát vody z potrubí vodárenské soustavy a chceme zajistit, aby organizační, technologické a provozní nedostatky provozovatele vodárenské soustavy nebyly řešeny na účet spotřebitelů neustálým zvyšováním cen vodného a stočného. Požadujeme koncepční a komplexní vyřešení kalového hospodářství, které je nutné k dokončení rekonstrukce ústřední čističky odpadních vod, a doplnění sítě kanalizace a čističek v okrajových malých městských částech.

Chceme rozšířit síť bezplatných veřejných toalet s nepřetržitým provozem.

Zvýšením počtu a vhodným umístěním sběrných nádob a míst, zajištění pravidelného svozu odpadu a jeho recyklace podpoříme důsledné třídění odpadu občany a firmami. Požadujeme výrazné zlepšení pravidelného úklidu veřejných komunikací a prostor, odstranění černých skládek a vraků, rekultivaci zaplevelených úhorů, skládek a poničeného zemědělského fondu. Žádáme důsledné využívání možnosti výzev a postihů podle stavebního zákona pro zlepšení vzhledu města

Vyvineme tlak na vládní orgány, aby urychlily dokončení silničního obchvatu kolem Prahy, a zasadíme se o zahájení výstavby mostu na severním okraji Prahy. Pro snížení objemu tranzitní dopravy v Praze budeme dále prosazovat dokončení vnitřního okruhu a vybudování radiálních napojení na silniční okruh kolem města s cílem eliminovat nežádoucí dopady dopravního provozu na okolí. Urychlíme rekonstrukce městské dopravní infrastruktury, zejména mostů a lávek.

Prioritu dostane hromadná doprava šetřící čas a životní prostředí. Naším cílem je bezplatná přeprava v pražské městské hromadné dopravě.

 

 

Veřejná správa

 

Budeme i nadále usilovat o vykořenění jakýchkoli forem korupčního jednání a klientelismu z komunální politiky.

Požadujeme posílení kontroly průběhu výběrových řízení na veřejné zakázky či veřejné soutěže s důraznějším využitím práv zřizovatele a s cílem zabránit předražování, tunelování, korupci a klientelismu. Chceme účast zastupitelů a zástupců veřejnosti na výběrových řízeních.

Prosazujeme prověření účelnosti dříve uzavřených hospodářských smluv.

Trváme na transparentním výběru při obsazování funkcí v orgánech firem s vlastnickou strukturou Prahy. Z principu odmítáme trafiky upevňující vztahy ve vládnoucí koalici. Považujeme za nezbytné vypracovat taková pravidla a systémová opatření, která znemožní přidělování trafik a kumulace funkcí. Žádáme zveřejňovat u všech kandidátů, který politický subjekt je navrhl a přesně definovat, kdy může dojít ke střetu zájmů. Postup Rady HMP při výběru kandidátů musí být prováděn přísně podle zákona a musí být reálně kontrolovatelný zastupitelstvem a veřejností.

 

 

Dostupné bydlení

 

Bydlení je základní lidské právo. KSČM dlouhodobě prosazuje vytvoření celopražského systému dostupného bydlení a obecní nájemní a družstevní výstavbu s podporou státu. Na 1 000 obyvatel je zapotřebí 60 nájemních bytů.

Požadujeme:

Zpracování cenových map, zdanění prázdných bytů a domů a nastavení pravidel „sdílené ekonomiky“.

Zavedení systému pronájmů obecních bytů podle sociálního postavení a zdravotního stavu žadatelů, případně s přihlédnutím k profesním potřebám města (např. příslušníkům policií a hasičského záchranného sboru, zdravotníkům, učitelům). Veřejně přístupné seznamy žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a bytu v domě s pečovatelskou službou musí být pod kontrolou zastupitelstev.

Nájemné v obecních bytech nastavit jako neziskové a přizpůsobit je finančním možnostem bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy.

Ukončit pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné.

Za účelem finančního zajištění plynulé údržby převádět celý výnos nájemného z obecních bytů a z prodeje obecních bytů do speciálního fondu, který bude účelově užíván pouze k údržbě, obnově a výstavbě bytů v Praze.

Podporu činnosti sdružení nájemníků, domovních rad, bytových družstev a společenství vlastníků bytů.

Bránit vzniku ghet sociálně vyloučených. Právními, sociálními a ekonomickými opatřeními důsledně redukovat bezdomovectví.

 

 

Participace

 

Vystupujeme důrazně proti přehlížení kritických názorů, proti jakýmkoli projevům arogance moci. Jsme přesvědčeni, že každý občan Prahy má právo vyjadřovat se k životu města a podstatně více než dosud o něm i rozhodovat.

Proto je naším cílem:

Zastoupení odborníků, občanských sdružení a iniciativ činných na území města v komisích rad a poměrné zastoupení ve výborech zastupitelstev dle výsledku voleb.

Vytváření místních občanských rad ze zástupců občanských sdružení, iniciativ a aktivních občanů, které budou poradními orgány zastupitelstev a jejich výborů.

Podpora komunitních center. Zavedení komunitního plánování služeb, tj. dohodou mezi zástupci města (městských částí), poskytovateli a uživateli služeb.

Přímá účast občanů na přípravě rozpočtů, tj. na rozhodování o výdajích.

Veřejné diskuse s občany nad územním a strategickým plánem, urbanistickými a architektonickými studiemi a nad zásadními projekty města a jeho městských částí před jejich schválením, a to i s možností uplatnění místního referenda, jehož závěry budou závazné.

Posílení významu petic a podnětů občanů a jejich odpovědné řešení. Odmítáme dosavadní praxi, která místo zaujetí věcného stanoviska zastupitelstvem, bere petice pouze na vědomí.

Budeme hájit právo každého Pražana vystoupit k projednávané věci na zasedání zastupitelstva a jeho výborů a při interpelacích.

Rychlé a korektní jednání při vyřizování záležitostí občanů na úřadech. Rozšíření úředních hodin. Zjednodušení vyřizování věcí a žádostí občanů, včetně rozšiřování elektronické dostupnosti radnic.

Provozování městského rozhlasového a televizního kanálu pod kontrolou rady, složené ze zástupců všech politických stran, jejichž členové byli zvoleni do zastupitelstev v Praze.

Rovný přístup do všech radničních novin, jejich vydávání pod kontrolou redakčních rad složených ze zástupců všech politických klubů v zastupitelstvech.

Zajištění dostupnosti informací moderními komunikačními systémy.

Podávání informací občanům a občanským sdružením na radnicích zdarma.

Zřízení bezplatných občanských poraden na radnicích.