Přehled zpráv emailem
Telefon

Připomínka k lokalitě 506 / Sídliště Ďáblice

 S laskavým svolením spolku Krásné Kobylisy zveřejňujeme jako vzor jejich připomínku k lokalitě Sídliště Ďáblice:

 

Projednávané území:

Lokalita 506 / Sídliště Ďáblice    Z (07) / 0 [S] 

 

Význam základních regulativů:

Z       zastavitelné území  

(07)   modernistická struktura lokality  

0       využití: obytné území

[S]    stabilita: stabilizované území  (pozn.: nechráněné)

Spolek Krásné Kobylisy, z.s. je zájmovým sdružením občanů žijících v sídlišti Ďáblice v Praze 8; vznikl v r. 2017 jako iniciativa pro obranu proti stavebním záměrům dravého developera. V těchto ohledech vyjadřujeme a zastupujeme společný zájem občanů potvrzený 6700 podpisy na shromážděných petičních listinách.    

V části I. obecného kritického hodnocení parametrů Metropolitního plánu (dále jen MPP) postupujeme podle jejich dopadu na souhrnné skupiny stavebních jevů v souvislosti s dotyčnými hlavami a články Textové části MPP. Při formulaci a vyslovení připomínek s konkrétní vazbou na sídliště Ďáblice vycházíme ze znění čl. 12 odst. (2) Textové části (dále jen jako TČ), podle něhož členění města na charakteristické lokality umožňuje individuální regulaci. Nutnost diverzifikovaného přístupu zdůrazňujeme. Sídliště Ďáblice je v hierarchii tohoto typu zástavby výjimečným útvarem vysoké úrovně, jak je uznáváno obecnou veřejností a hodnoceno i odbornými kruhy, a zasluhuje zvýšené míry ochrany vč. individuální regulace. 

V části II. pak ve členění podle kapitol krycího listu KLZ ve zkratce rekapitulujeme zjištění z části I. a formulujeme námitky.

 

ČÁST I.  Obecné hodnocení parametrů MPP

Pro snadnou a rychlou orientaci vkládáme výřez z hlavního výkresu pro sídliště Ďáblice:

 

1 b4fbc

 

Míra využití území – plošná regulace

Nesouhlasíme s tím, že MPP návrhovými parametry vytváří prostor pro budoucí zahušťování sídliště, definované přitom jako „stabilizované území“. Je to i v rozporu s platnými Pražskými stavebními předpisy, které v tezích čl. 3.5 uvádějí, že jako předpis mají plnit roli ochrany stávajících budov a pozemků před nepřiměřeným omezením novostavbami; nová výstavba se má orientovat na volná místa v prolukách (tzv. brownfieldech), nesmí se dotýkat parků; má zacelovat jizvy ve stávající zástavbě. Sídliště Ďáblice rozhodně není brownfieldem, stejně jako volné zelené plochy mezi domy zde nejsou prolukami ve smyslu § 2 písm. r) PSP; sídliště je naopak ztvárněno vyváženou koncepcí staveb a zelených ploch.

Problém je skryt v TČ čl. 94 Park ve volné zástavbě v lokalitě typu (07) modernistická struktura, kde podle odst. (3) lze stávající budovy nahrazovat novými a provádět změny dokončených staveb, pokud nedojde ke zvětšení regulované plochy budovy (RPB) o více než 20 % na úkor parku. Protože z TČ čl. 74 se dá odvodit, že v lokalitě typu (07) při absenci uličních a stavebních čar stejná možnost platí i pro graficky vymezené stavební bloky, pak MPP s využitím tohoto ustanovení vytváří možnost zvětšení zástavby a redukce zelených ploch, a to až o 20 % původní zastavěné plochy. To by znamenalo zásadní zásah do struktury a podoby sídliště. Snižování zelené plochy by pak byl krok jdoucí ostře proti kultuře bydlení a naopak přispívající nyní stále častěji připomínaným negativním jevům, jako je např. přehřívání města.

Nesouhlasíme s aplikací TČ čl. 94 s limitem zvětšení zástavby až o 20 % na sídliště Ďáblice. Z hlediska hodnocení MPP se ostatně nejeví jako příliš korektní, že tak závažný parametr, jako je další růst zástavby, je „zamaskován“ do kapitoly týkající se parků. Nesouhlasíme se zvětšením zástavby rovněž z důvodu, že MPP zcela opomíjí, jaké důsledky bude přinášet zvýšení zátěže lokality na místní dopravu v pohybu a klidu. TČ čl. 120 Městská uliční síť jen konstatuje existenci místní dopravy, lokální řešení neobsahuje. Potíže s dopravou v pohybu a klidu přitom již dnes patří k nejvýraznějším problémům všech částí města včetně sídlišť.   

Další zvýšení zátěže pak MPP přináší v návrhu výškové regulace – viz následující bod.

 

Výšková regulace

Rozmezí podlažnosti podle TČ čl. 98 odst. (3) je v kategorii 13-21 podlaží příliš hrubé. Nesouhlasíme s možným zvýšením parametrů výškové regulace zástavby nad současný daný stav. Současnou skladbu zástavby sídliště tvoří stavby:

         stavby veřejné vybavenosti                           1 a 2 NP

         školní budovy                                                4 NP

         stavby obytné deskového typu         13 a 16 NP    dominující architektonický
                                                                                                            prvek sídliště

         3 soliterní stavby obytné věžového typu      18 NP  

Rozmezí podlažnosti zvyšuje na mnoha místech v hektometrických čtvercích možnost zástavby na 21 podlaží, což vysoce překračuje současný stav. Formulace TČ čl. 98 odst. (2) neposkytuje dostatečnou ochranu, umožňuje extenzivní výklad, jehož důsledkem by bylo další zvýšení zátěže sídliště v kumulaci se zvýšenou plošnou zástavbou, jak je uvedeno v předchozím odstavci.    

Obecně se jeví aplikace výškové regulace členěním do hektometrových čtverců jako problematická zejména při potřebě použití podrobnějších pravidel podle TČ čl. 102 Rozhraní a tolerance, což ovšem budou velmi časté případy.  Použití může vést k násilným a nelogickým

výsledkům. Nepochopitelné je uvádění čísel podlažnosti (např. 21 podlaží!) v zelených plochách sídliště.    

Kromě toho MPP zavádí nový pojem „regulovaný počet nadzemních podlaží“ – RNP, který se odlišuje od dosud užívaného pojetí a podle své definice v následných článcích 98 – 103 Textové části umožňuje ještě další zvětšení nadzemní výšky budov nad hodnoty uvedené ve čtvercích základního výkresu. Výška podlaží není jednotný nebo normativní parametr, podlaží mohou být různě vysoká. Absolutní výšky budov (v metrech) nad terénem pak tedy nejsou určeny a regulovány nijak.     

 

Stabilizace lokality

Z výše uváděných kvantitativních parametrů MPP, vytvářejících možnost rozsáhlých změn, lze tedy odvodit, že v návrhu MPP je pojem stability silně relativizován a v pojetí MPP vede vlastně k popření skutečného významu toho slova; aplikace parametrů by podle našeho názoru byla daleko za hranicí TČ čl. 70 odst. (1), kde je stabilizovaná plocha verbálně popsána, přičemž text samotný zdůrazňuje, že je vždy nutné přihlédnout ke stávajícímu charakteru území.    

 

Veřejná vybavenost

MPP řeší veřejnou vybavenost nedostatečně, a pokud se týká veřejné komerční vybavenosti, programově ji nechrání vůbec  - viz TČ čl. 149 odst. (1).

Veřejnou komerční vybaveností se podle TČ čl. 143 odst. (1) písm. a) rozumí stavby sloužící pro obchod, služby apod. To jsou přitom nesporně činnosti plnící funkce města, tvoří nedílnou složku prostředí určeného pro bydlení lidí a slouží k uspokojování jejich oprávněných potřeb. Vynechání této významné kapitoly územního plánování je velkým nedostatkem MPP.

Pro srovnání, jak nedostatečně je veřejná vybavenost v MPP popsána, vkládáme výřez výkresu Z 03 z grafické části MPP a jako protiklad odpovídající výřez výkresu využití území z platných ÚAP, které dokumentují současný stav. 

Vyznačení veřejné vybavenosti v návrhu Metropolitního plánu:

 

2 ca733

 

Vyznačení veřejné vybavenosti ve výkresu využití území v platných Územně analytických podkladech – Atlas Praha 5000, výkres 330

 

3 e93f4

 

 

Veřejná komerční vybavenost je ve výkresu ÚAP znázorněna fialovou barvou; v návrhu MPP jakékoli řešení úplně chybí. Doplnění o tuto položku je zcela nezbytné. Pro přesnější lokalizaci, kde se stávající komerční vybavenost nachází a kde je do MPP nutno příslušný záznam vložit, uvádíme orientační výpis parcelních čísel s tímto využitím a částečně jejich okolím (vše v k.ú. Kobylisy):

  • oblast ul. Burešova (Ládví)

parc. č. 2364/136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 143 – 144 – 145 – 146 – 148 – 174 – 179 – 180 – 181 – 200 – 294 – 297 – 507 – 510 a další    

  • oblast ul. Tanvaldská

parc. č. 2466, 2467, 2636

  • oblast ul. Frýdlantská

parc. č. 2557/1, 2557/2

  • oblast ul. Čumpelíkova

parc. č. 2364/13

  • oblast ul. Bínova

parc. č. 527/8

Plochy a objekty sloužící pro dopravu v klidu jsou znázorněny modrou barvou – kód DPV a DPG. Návrh MPP je zcela opomíjí. Neřešení lokální dopravy je dalším zásadním nedostatkem.

Veřejná občanská vybavenost (školy, sociální služby, zdravotnictví, kultura apod.) je v obou výkresech znázorněna tmavě žlutou barvou, návrh MPP ji však vyznačuje většinou nedostatečně pouze bodovým znakem a bez bližšího funkčního rozlišení.

Z vlastní aktuální praxe je nám známo, že lokality veřejné vybavenosti, a to včetně komerční, jsou ohroženy. MPP proto musí veřejné vybavenosti věnovat výrazně vyšší ochranu, než ji poskytuje současný návrh. 

 

Městská uliční síť 

Pro sídliště Ďáblice MPP neuvádí žádné údaje nebo řešení – viz TČ čl. 120 Městská uliční síť. Zde pouze opakujeme, že již současný stav dopravy v pohybu a klidu překračuje kapacitu lokálních komunikací a je závažným argumentem proti zvětšování zástavby.

Nedostatek MPP vystupuje zvláště do popředí, když podle navrhovaných parametrů připouští zvýšení zátěže území až o 34 % (viz dále námitka k bodu „Vyhodnocování plánu – Index využití lokality“, resp. část II. těchto připomínek, kapitola 1000/Vyhodnocování plánu), aniž by se jakkoli zabýval důsledky s tím nezbytně souvisejícími.  

Obecně hodnotíme jako vážný nedostatek MPP, že ani pro budoucnost u nových staveb neodstraňuje deficitní dimenzování počtu parkovacích míst, jak je zavedl § 32 Pražských stavebních předpisů, čímž se jejich nedostatek má dále prohlubovat. 

 

Transformační plocha 411/506/2096

Návrh MPP předpokládá na jižním okraji sídliště Ďáblice transformační plochu 411/506/2096 zaujímající prostor okolí stanice metra Ládví. Tento prostor vytváří přirozené nejfrekventovanější místo celého sídliště plnící úlohu kulturního a obchodního ohniska a současně i reprezentační funkci. MPP nezajišťuje zachování těchto hodnot; kromě zastavitelnosti plochy 60 % není stanoven žádný další parametr. Nejzávažnější je absence určení veřejné vybavenosti. Návrh MPP je zde nedostatečný.    

 

Rozvojová plocha 413/506/2429

Nesouhlasíme s návrhem MPP, který předpokládá na východním okraji sídliště Ďáblice rozvojovou plochu 413/506/2429 o rozloze 17060 m2 určenou ke zřízení objektu odpadového hospodářství Sběrný dvůr Střížkov 790/506/1013 klasifikovaného dokonce jako veřejně prospěšná stavba 910-790/506/1013. Umístění odpadového hospodářství bezprostředně „pod okny“ bytových domů v ulicích Bešťákova a Roudnická, bez možnosti zřízení jakéhokoli ochranného biologického koridoru, je absolutně nevhodné.   

Záměr MPP je o to nepochopitelnější, že hl.m. Praha je spoluvlastníkem severovýchodně ležícího cca 200 m vzdáleného pozemku parc. č. 533/5 k.ú. Střížkov o výměře 33948 m2, který má povahu industriálního dvora. Na pozemku jsou umístěny provizorní objekty nezapsané v katastru nemovitostí. Pozemek je přístupný z ulice K zahradnictví a z napojení komunikace Veselská na Cínoveckou. Na rozdíl od inkriminované rozvojové plochy může být obytná zóna od tohoto pozemku alespoň odstíněna vegetačním krajinným rozhraním na hloubku min. 80 metrů.    

 

Vyhodnocování plánu – Index využití lokality

Tento souhrnný ukazatel (viz TČ čl. 157) ukazuje právě to, co v předchozím textu v jednotlivých částech kriticky hodnotíme. Je-li zjištěný index stabilizované části is = 0,68, a index návrhový po naplnění všech parametrů podle návrhu MPP činí in = 0,91,

pak poměr 0,91:0,68 = 1,338 znamená, že MPP má do sídliště Ďáblice proti současnému stavu vnést zahuštění o více než 33 %. To je stav, který odmítáme.

 

ČÁST II.  Rekapitulace námitek - požadavky

Část II. úzce navazuje na část I. Požadavky na úpravu MPP podle zjištění uvedeného v části I. uplatňujeme ve členění podle kapitol krycího listu KLZ příslušného pro lokalitu 506 / Sídliště Ďáblice:

100/  Krajina ve městě

Protože MPP vsunul závažný parametr možnosti zvyšování zastavěnosti do kapitoly parků (viz TČ čl. 94 Park ve volné zástavbě), požadujeme, aby v KLZ lokality 506 sem byl vložen odkaz na čl. 94 odst. (3) s individuálním regulativem omezujícím zvětšení RPB  na úkor parku o max. 5 % (pouze jako rezerva pro řešení případných technicky nezbytných úprav v území).

200/  Vystavěné prostředí

Plošná zástavba

Z hlediska plošné zástavby je třeba zde potvrdit individuální regulaci uvedenou výše v kapitole 100/.

Výšková regulace 

Rozmezí podlažnosti je v kategorii 13-21 podlaží příliš hrubé. Pokud v konečném znění MPP zůstane zachován navržený způsob čtvercové sítě, požadujeme v této kategorii upravit výškové údaje v hektometrových čtvercích na hodnoty odpovídající současnému stavu (tj. 13 NP, 16 NP a výjimečně 18 NP), nebo vložit individuální regulativ potvrzující zachování stávající výšky zástavby.   

300/  Využití území

Relevantní námitka je podrobněji uvedena v kapitole 800/.

400/  Potenciál

Transformační plocha 411/506/2096

Doplnit individuální regulativy zachovávající současný význačný charakter tohoto místa – viz též komentář v části I.

Rozvojová plocha 413/506/2429

Zrušit záměr zřízení Sběrného dvora Střížkov.

600/  Dopravní infrastruktura

Konstatujeme jako závažný nedostatek, že návrh MPP se nezabývá řešením místní dopravy, zejména dopravy v klidu, a to ani v těch případech, kdy by se podle ostatních regulativů měla zvyšovat zátěž rozšířením zástavby. Odkaz na Pražské stavební předpisy je nesprávný, protože ty samy prohlubují nerovnováhu mezi předpisem pro novou výstavbu a adekvátními potřebami doby.    

700/  Technická infrastruktura

Zrušit záměr 790/506/1013 Sběrný dvůr Střížkov.

800/  Veřejná vybavenost

Ochrana veřejné vybavenosti v MPP je nedostatečná.

Záznam veřejné občanské vybavenosti pouhým bodovým znakem je třeba v MPP nahradit plošným grafickým vyjádřením chránícím přinejmenším dosavadní stav.  

Návrh MPP je nutno doplnit záznamy veřejné komerční vybavenosti ve všech případech, kde dlouholetá praxe potvrdila jejich význam a opodstatněnost. Jedná se o zachování a potvrzení jedné z podstatných funkcí města – viz též komentář v části I.

900/  Veřejně prospěšné stavby

Zrušit záměr 910-790/506/1013 Sběrný dvůr Střížkov.

1000/ Vyhodnocování plánu

Individuální regulativ návrhového indexu snížit na hodnotu in = 0,71.

 

V Praze …………….

                                                                         podpisy