Přehled zpráv emailem
Telefon

Co se dá zlepšit?

letohradska 4a092Vypracovala svoji Strategii adaptace na klimatickou změnu, kterou nyní musí implementovat do svých závazných regulativů, jako jsou územní plán a další. Prosazovat cíle vytyčené Strategií adaptace je nyní havním úkolem metropole. Myslet je ale třeba i na zásadní omezení produkce skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, které přispívají ke změně klimatu. O to by se Praha měla pokusit v rámci opatření souvisejících s vyhlášením stavu klimatické nouze.

 

Co se už děje a co se udělat musí

2 1 9c3a0

Samozřejmostí je, že adaptační strategie také musí sloužit v praxi a ne se jako umně graficky zpracovaný dokument vyjímat na webových stránkách. Praha proto musí plnit i konkrétní úkoly, které směřují k naplnění strategie. Praha ve spolupráci s projektem UrbanAdapt vypracovala Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.  Na zpracování analytické části strategie se spolu s IPR podílel CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, AV ČR.

Co konkrétně by měla Praha udělat? Cíle, které vyplývají ze Strategie, jsou tyto:

 

  • Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy
  • Snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a tím zajistit stabilní vodní režim na území hl. města Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
  • Snížit energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov
  • Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility
  • Zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení
  • Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze

     

Mezi konkrétní adaptační opatření může být zahrnuta celá řada kroků – mohou to být opatření přírodní, jako je vytváření zelených střech, ozeleňování fasád, vytváření vodních prvků v parcích, péče o drobné vodní toky, sázení stromořadí a péče o ně, nebo tzv. šedá opatření – technická – ať už jde o barvy fasád, barvy komunikací, které nepohlcují tolik tepla jako tmavé povrchy, nebo o vhodné povrchy, které umožňují zasakování srážek anebo správná péče o volná prostranství.

 

Jednou z nejdůležitějších činností je však správné územní plánování, které bere v úvahu všechny možné scénáře vývoje a vytváří podmínky pro to, aby adaptační opatření fungovala.

 

Územní plán: řešení vedra, sucha i povodní

hospoda 243d4Nejúčinnějším nástrojem, který má město ve svých rukou, je samozřejmě územní plán. V dnešním světě je třeba opustit myšlenku územního plánu jako dokumentu, který má za cíl řešit jenom architekturu. Město nejsou a nebudou jenom domy, město musí být hlavně příjemným prostorem pro život jeho občanů. Územní plán musí umět pracovat i s požadavkem na tvorbu adaptačních opatření. Nyní připravovaný Metropolitní plán má jedinečnou možnost do svého obsahu zařadit požadavky nejen ze Strategického plánu, ale také ze vznikající Adaptační strategie.

Je třeba zohlednit fakt, že tepelný ostrov, vedra i problémy se srážkovou vodou se pojí s narůstající výstavbou a mizením volných ploch. Pokud tedy Metropolitní plán stojí na myšlence zahušťování výstavby, musí vždy říct nejen zahušťujme, ale i to, jak bude reagovat na výrazné zvýšení teplot ve městě, sucha a jaká opatření navrhuje ke zmírnění těchto dopadů.  Metropolitní plán by měl říci, jak si představuje udržitelný rozvoj. Je to jeho hlavní úkol a povinnost jeho tvůrců. V dnešním světě udržitelný rozvoj spočívá ve vytvoření podmínek pro kvalitní život obyvatel města a ve snižování energetické náročnosti budov, zkvalitnění dopravy směrem k udržitelné mobilitě a jiných systémových krocích.  Více o Mayors Adapt se dočtete přímo na webu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mzp c4b04

ogo pha 4bce7

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a Hlavního města Prahy a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí nebo Hlavního města Prahy.