Přehled zpráv emailem
Telefon

Politika územního rozvoje (PÚR), kterou se musí řídit všechny územní plány, prochází změnami. Namísto s udržitelným rozvojem strategie počítá se zastaralými a prokazatelně škodlivými záměry, na žádost investorů umožňuje vést nově infrastrukturní stavby přes chráněná území, místo podpory obnovitelných zdrojů nahrává uhlobaronům a zcela ignoruje podporu výstavby dostupného bydlení nebo dává přednost neudržitelné dopravě.

“Česká republika na řešení nejpalčivějších problémů rozvoje rezignovala. Je na nás, občanech, abychom se do aktualizace Politiky územního rozvoje zapojili, jinak se podpory dostupného bydlení, udržitelné dopravy, obnovitelných zdrojů energie, řešení sociální segregace, suburbanizace a adaptace na změnu klimatu jen tak nedočkáme,” vyzývá Václav Orcígr z Arniky.

“V návrhu aktualizace chybí odpověď na řadu nových výzev, kterým čelí obyvatelé měst a vesnic. Naopak zůstávají záměry, které zcela odporují udržitelnému rozvoji a ochraně přírody a krajiny ve 21. století. Zářným příkladem je zastaralý a škodlivý koridor Dunaj-Ondra-Labe, jehož přínosy dávno zpochybnila řada odborníků a je třeba jej jednou provždy smést se stolu,” uvádí Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Zapojte se do aktualizaci závazného a strategického dokumentu do 15. února 2020. Tady najdete přesný postup.

Neudržitelná doprava a krize bydlení nejsou pro stát problém
PÚR je závazná pro kraje i všechna města a obce. Díky tomu je vynikajícím nástrojem, který pomáhá řešit konkrétní problémy na celonárodní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj bydlení, ani dopravu strategicky řešit nehodlá. Dostupné bydlení nebo udržitelná doprava mají podle úředníků řešit jen resortní a regionální strategie, které jsou ovšem nezávazné. Ani tady se zlepšení nejspíš nedočkáme.

Radši uhlí než obnovitelné zdroje
Strategie územního rozvoje nepočítá s ukončením povrchové těžby hnědého uhlí výměnou za podporu obnovitelných zdrojů. Naopak stanovuje, že konkrétně výstavbu větrných elektráren je třeba “účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných elektráren.“

Sucho vyřešíme... větším suchem
Novinkou je vymezení oblastí sucha, které zahrnuje skoro celé území republiky. Zadržování vody v krajině stát hodlá řešit nejhorším možným způsobem, výstavbou nádrží (např. na Bruntálsku nebo v okolí lázní Teplice nad Bečvou), kvůli kterým budou zničeny říční nivy, zhorší se bilance vody v krajině a dojde ke snížení spodních vod. Další opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu jsou pouze obecná.

Zastaralé a škodlivé projekty mají zelenou
Podle požadavků investorů nově mohou rychlostní komunikace, tranzitní plynovody nebo vedení vysokého napětí vést skrz zvláště chráněná území. Ohrožen je nyní Lednicko–valtický areál, který patří mezi památky UNESCO, nebo CHKO Pálava. Škodám se kvůli infrastrukturním stavbám nevyhnou ani CHKO Bílé Karpaty, Labské pískovce nebo České Středohoří.

Dokonce přetrvávají vyloženě zhoubné záměry, jako je kanál Dunaj-Odra-Labe, vltavská vodní cesta až k Českým Budějovicím nebo rozšiřování kapacit pražského a nově i brněnského letiště, které vůbec neodpovídají udržitelnému rozvoji.

PÚR čeká připomínkování
Dnešní PÚR vznikla v roce 2008, aktualizací prošla v roce 2015 a pro její novou aktualizaci je nejvyšší čas. V pondělí 11. ledna proběhlo veřejné projednání návrhu aktualizace, který veřejnost může připomínkovat v rámci hodnocení dopadů na životní prostředí SEA do 15. února.

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že připomínkovat lze pouze části, které se aktualizací mění. To je však zavádějící tvrzení. Podle zadání (3) má aktualizace a tudíž i připomínky obyvatel prověřit aktuálnost PÚR jako celku.

Co je PÚR
PÚR určuje základní koncepci rozvoje naší republiky, stanovuje republikové priority územního rozvoje a úkoly k jejich naplnění. Narozdíl od mnohých politik a strategií je však závazná. Povinně se propisuje do krajských zásad územního rozvoje a územních plánů všech obcí. Směřování nastavené PÚR je proto zásadní.

Zařazeno v kategorii Novinky

Výstavba paralelní dráhy Letiště Václava Havla a nárůst letecké dopravy povede k zvýšení emisí skleníkových plynů, míry hluku a znečištění ovzduší. Česká republika tím poruší veškeré mezinárodní závazky na ochranu klimatu a zdraví obyvatel - Pařížskou dohodu, Green Deal a Evropskou strategii pro nízkouhlíkovou mobilitu. Arnika proto v otevřeném dopise vyzývá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby dal nesmyslnému projektu stopku.

Otevřený dopis ministru životního prostředí Brabcovi

“Extrémní nárůst letecké dopravy a turistického ruchu si v době klimatické krize nemůžeme dovolit. Pane ministře, ukažte, že mezinárodní závazky Vám nejsou k smíchu. Naopak učiňte razantní kroky, které povedou k odvrácení hrozby změn klimatu, dokud není pozdě,” vyzývá Martina Valášková z Arniky.

Ministerstvo životního prostředí jako významný hráč může nyní vývoj kauzy ovlivnit během mezirezortního připomínkového řízení Politiky územního rozvoje ČR, závazného dokumentu určujícího základní koncepci rozvoje naší země, jejíž podoba bude mít zásadní vliv i na životní prostředí.

Letecká doprava výrazně přispívá k produkci skleníkových plynů. Letadla s bezemisním pohonem jsou však hudbou daleké budoucnosti. Do té doby, než nahradí zastaralé technologie, emise budou díky rozšíření kapacity letiště drasticky narůstat. Jen za posledních dvacet let emise z letecké dopravy vzrostly o necelých 130 %.

Ratifikací Pařížské dohody se přitom Česká republika jako člen EU zavázala ke společnému snižování emisí skleníkových plynů o nejméně 40 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. V prosinci 2020 EU svůj závazek z Pařížské dohody ještě posílila a navýšila cíle do roku 2030 na 55 %.

Povinnost států EU snížit emise z dopravy o 90 % do roku 2050 stanovuje Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), jejímž cílem je klimaticky neutrální ekonomika s nulovými emisemi skleníkových plynů. Na dopravu totiž připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v EU. Ke snížení emisí z dopravy proto musí přispět kromě silniční, železniční a vodní dopravy také letectví.

Vedle toho Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu jasně uvádí, že emise skleníkových plynů v odvětví dopravy musí být do poloviny 21. století sníženy alespoň o 60 % v porovnání s rokem 1990 a musí být rozhodně dále snižovány směrem k nule. Odvětví dopravy má nyní mnohem větší potenciál než v minulosti přispět ke snížení emisí v rámci EU, ke kterému se státy EU zavázaly v Pařížské dohodě o změně klimatu a které je v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Soutěž na revitalizaci prostoru mezi Masarykovým nádražím a plánovanou stavbou od studia Zahy Hadid rozhodne o budoucí podobě jednoho z nejfrekventovanějších a nejexkluzivnějších veřejných prostranství centra Prahy. Toto rozhodování však pravděpodobně nebude odborné, nezávislé a ve prospěch veřejnosti, ale bude odpovídat potřebám a vkusu developera. O vítězi má totiž rozhodnout podjatá porota: čtyři z pěti architektů z části poroty, která by měla být nezávislá, pro Pentu pracují.

 

 Kromě toho soutěž porušuje snad všechna podstatná kritéria, aby mohla být dle pravidel České komory architektů regulérní, přesto byla komorou za regulérní prohlášena. Upozornili jsme proto dozorčí radu komory a požádali o přešetření. Dle našeho názoru musí ve věci panovat jistota, jinak by se autorizovaní architekti neměli soutěže ani účastnit. Dopis dáváme k dispozici i s přílohami: soutěžními podmínkami a doložkou regulérnosti soutěže. Tiskové výstupy Arniky ke kauze naleznete v sekci Praha.

podnet DR CKA soutez namesti Masarycka 1 c9710podnet DR CKA soutez namesti Masarycka 2 abc66

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Architektonická soutěž na revitalizaci náměstí u Masarykova nádraží bude hodnotit porota, jejíž složení lze těžko označit jako nezávislé. Většina členů je totiž úzce napojena na vyhlašovatele, developerskou společnost Penta Real Estate. Česká komora architektů na jednu stranu potvrdila regulérnost soutěže, vlastním pravidlům komory však odporují všechna podstatná kritéria. Soutěž podle všeho nemá sloužit k nalezení nejlepšího řešení veřejného prostranství, ale umožnit developerovi vyzobat si z návrhů jen, co se mu líbí, a stavět podle svých vlastních potřeb.

“Prakticky všechna kritéria i složení poroty soutěže jsou nastaveny jen 'na oko', aby si Penta nakonec vytvořila veřejné prostranství podle svých představ. Nejhorší na tom je, že navzdory vlastním pravidlům získala soutěž posvěcení od České komory architektů. O takovém postupu přípravy veřejné zakázky se nikomu z nás nezdálo ani v nejhorším snu,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Soutěž na revitalizaci náměstí – prostoru mezi ulicemi Na Florenci, Havlíčkovou, Masarykovým nádražím a plánovanou stavbou od studia Zahy Hadid – rozhodne o podobě jednoho z nejfrekventovanějších a nejexkluzivnějších veřejných prostranství centra Prahy.

Alespoň pět z devíti členů poroty musí být architekti nepodjatí a nezávislí na zadavateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledků soutěže. Zbylá část poroty je naopak tvořena zástupci zadavatele a místní správy. Čtyři z pěti architektů z “nezávislé” části poroty však pro Pentu opakovaně pracovali nebo pracují na probíhajících projektech.

Kdo jsou “nezávislí” členové poroty?

  • Architekt Marek Tichý (TaK Architects) dlouhodobě pracuje na rekonstrukci Masarykova nádraží, jejímž zadavatelem je Masaryk Station Development, kde má Penta většinový podíl.
  • Architekt Igor Marko je autorem Sky Parku, jednoho z největších a nejkontroverznějších projektů Penty, věžáků v centru Bratislavy a také kancelářského projektu v Bratislavě Rosum.
  • Chybík a Krištof architekti pro Pentu dlouhodobě pracují: podílejí se na velkých bytových developmentech v areálu bývalého Nuselského pivovaru či Waltrovky.
  • Na Waltrovce pracuje také ateliér Casua dalšího porotce Olega Hamana.
  • Poslední “nezávislý” porotce architekt Zdeněk Fránek už pro Pentu byl členem poroty v soutěži k Residenci Vysočany. Fránek, Marko i Haman se také sešli jako porotci v soutěži na transformaci SV části areálu Nákladového nádraží na Žižkově, o jejíž regulérnost se také vedly spory.

Nakonec ti “závislí”
V závislé části poroty jsou dva zástupci Penta Real Estate Petr Palička a Lucie Pálková. Za Magistrát hl. m. Prahy se účastní Petr Zeman, který se podílel na přípravě Dohody o spolupráci mezi Prahou a Pentou. Zástupce Městské části Prahy 1 Filip Kračman jako předseda komise schválil smlouvu mezi městskou částí a Pentou v tomto i minulém volební období. Oba zástupci místní správy jsou tak Pentě zavázáni ke spolupráci.

Kritéria soutěže odporující pravidlům
Na odevzdání návrhů je pouhých šest týdnů, z nichž část připadá na vánoční svátky prodloužené protiepidemiologickými opatřeními. Nejsou vypsány ceny a odměny. Známá je jen odměna za postup a odevzdání návrhů v druhém kole, jejíž výše navíc neodpovídá honorářovému řádu komory. Kritéria hodnocení návrhů, jejich postupu do druhého kola a výběru vítěze nejsou konkrétní, ale zcela obecná. Soutěžní podmínky navíc neobsahují ustanovení o rozsahu oprávnění nakládat s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy. To znamená jediné – vyhlašovatel nemusí realizovat vítězný projekt, ale může si z každého návrhu vyzobat, co se mu líbí.

“Praha by měla konečně přestat Pentě nadbíhat a vypsat architektonickou soutěž sama a tentokrát na celý brownfield. Stávající soutěž řeší přestavbu salámovou metodou a navíc zcela proti zájmům města a jeho obyvatel,” uzavírá Orcígr.

Zařazeno v kategorii Novinky

Ačkoliv je dokončená územní studie podkladem pro změnu územního plánu, která umožní na jednom z největších transformačních území stavět novou čtvrť, z prezentace Institutu plánování a rozvoje (IPR) vyplývá, že zcela ignoroval převážnou většinu připomínek obyvatel, spolků i Městské části Prahy 7. Jedno je dnes tedy jisté. Na dosud nevyužitém území vyroste komerční čtvrť, ve které se obyvatelé budou potýkat s důsledky přemrštěné husté zástavby, finančně nedostupným bydlením a nedostatkem zelených opatření na ochranu před extrémním vedrem. Dopravní řešení upřednostní automobilovou dopravu na úkor chodců bez konkrétní vize budoucího zklidňování.

Územní studie má navrhnout zcela novou čtvrť pro zhruba 25 tisíc obyvatel a 29 tisíc zaměstnanců o zhruba stejné rozloze, jakou má Staré město. Obyvatelé Prahy se mohli s návrhem seznámit během veřejných setkání v Centru architektury a městského plánování, Masarykově škole na Ortenově náměstí a v informačních kontejnerech v ulicích Prahy a také připomínkovat, přestože to nebylo ze zákona povinné. Ze stručného představení studie vyplývá, že téměř žádná podstatná připomínka od obyvatel, občanských spolků, odborných organizací a hlavně městské části Prahy 7 nebyla vyslyšena. Podrobné připomínky připravily také spolky Arnika, AutoMat a Platforma pro sociální bydlení. Protokol o vypořádání připomínek slibuje zhotovitel vyvěsit do konce tohoto týdne.

Dokument se má stát podkladem pro sejmutí stavební uzávěry. Po sejmutí nebude už nutné řešit území jako celek, ale salámovou metodou bude možné schvalovat jednotlivé developerské záměry. Jde o tvorbu budoucí čtvrti podle potřeb developerů, takový postup umožní rychlý zisk bez ohledu na potřeby obyvatel.

Na základě prezentace, lze konstatovat, že z dokončené studie nezmizel žádný ze sporných bodů, proti kterým směřovalo nejvíce výtek. Navrhovaná výšková zástavba v severní části území zůstává, jen se snížila z 21 na 18 podlaží, pouze výška jednoho z bloků u Výstaviště byla snížena s 18 na 12 pater, také “výškové akcenty” (budovy o 9 až 12 podlažích délky až 38 metrů) v celém území zůstaly. Podstatná část vymezených bloků může být maximálně prostavěna. Dokonce přetrvává nepoměr mezi počtem budoucích obyvatel ve prospěch lidí dojíždějících do nové čtvrti za prací. Stále chybí občanská vybavenost, jako jsou polikliniky a další zdravotní zařízení, sociální zařízení, sportoviště, vhodné parkové plochy a další.

“Jednoznačně komerční charakter čtvrti, přehnaná kapacita zástavby s neúměrnou výškou oproti domům v okolí, nedostatek zelených ploch i nedostatečná občanská vybavenost dokazují, že studie má za cíl vyjít maximálně vstříc developerům a území co nejvíce vytěžit. IPR si ale vůbec neuvědomuje, že život v nové čtvrti bude pro obyvatele nesnesitelný,” upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

V nabídce účinných opatření před extrémním vedrem a dalšími dopady klimatické krize je studie vůbec nekompletní. Podle IPR funkci adaptačních opatření má zastupovat pouze zelený pás podél železnice, ten ale nebude z velké části vhodným pro trávení volného času a odpočinek obyvatel. Další řešení má vzejít až ze slibovaného dodatečného projektu „klimatického mapování a klimatického modelování“. Zatím však není jasné, zda řešení budou pro investory závazná.

“Neurčitost zadání  v oblasti nastavení dostupnosti bydlení pro domácnosti se středním a nižším příjmem je výrazným nedostatkem územní studie. Bydlení nelze definovat pouze výměrou, je potřeba mít ze strany města jasnou vizi a pravidla, na jejichž základě bude zřejmé, které domácnosti vůbec budou mít do nového developerského projektu přístup. Hodnotou města je diverzita. Součástí moderní metropole mají být i seniorky, senioři, studenti, rodiče s dětmi, zdravotně postižení a další skupiny obyvatel, kteří nepatří mezi hrstku nejbohatších,” dodává Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení.

“Zprvu nadějný počin města bohužel zůstavá ve stavu nevyužité příležitosti. S tvrzením politických zástupců, že vzniká inkluzivní město v současné fázi nelze souhlasit. Pro vyřešení zásadních urbanistických, socio-demografických i dopravních připomínek neexistují konkrétní záruky. Schválení studie navíc proběhlo bez toho, že by byla veřejnost detailně seznámena s vypořádáním připomínek, což povede pouze k dalšímu narušení důvěry občanů v participaci. Slibovanou možnost vstupovat do budoucího procesu konkrétních změn územního plánu proto za spolek AutoMat rozhodně využijeme,” říká Michal Lehečka ze spolku AutoMat.

“Snahy o jakoukoliv participaci nad tvorbou nové čtvrti přišly úplně vniveč. Město evidentně rezignovalo a z pražských institucí, které mají dohlížet na ochranu veřejných zájmů a udržitelný rozvoj města, se stala úslužná podatelna pro developery,” uzavírá Orcígr.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Přestože Institut plánování a rozvoje (IPR) před rokem návrh územní studie představil veřejnosti a obyvatelé, spolky a městská část Prahy 7 připravili podrobné připomínky, institut navzdory vlastnímu Manuálu participace následně neinformoval o formě a rozsahu zapracování připomínek, ani nepředstavil finální verzi a dokončuje studii sám podle svých představ. Členové magistrátního výboru pro územní rozvoj navíc před časem potvrdili, že výstavba nové čtvrti v Bubnech se bude řídit územní studií, kterou IPR teprve dokončuje. Zastupitelé následně schválili podnět na pořízení změny územního plánu podle této studie.

“Schválení změny územního plánu pro výstavbu na klíčových transformačních územích nemůže probíhat bez hotové studie a seznámení s veřejností. Praha tímto schválila developerům bianco šek a vše nasvědčuje tomu, že podoba čtvrti bude odpovídat zájmům developerů, nikoliv obyvatel a města,” upozorňuje Václav Orcígr z Arniky. 

IPR, který má zájmy veřejnosti chránit, si s jejími požadavky na snížení hustoty zástavby a výškové hladiny příliš hlavu nelámal a prosazuje úplný opak. Z jednání s Ministerstvem kultury vyplynulo, že IPR trvá na zachování kapacity (hrubých podlažních ploch) a doporučuje prověřit navýšení kapacity v celém řešeném území, ale zejména v severní části, kde jsou plánovány výškové stavby, Ministerstvo dokonce požadovalo snížení výškových budov v celém území v podstatě na úroveň okolní zástavby, ale muselo se spokojit pouze se snížením věží v severní části o tři patra: z 21 na 18 podlaží.

Po více než roce není veřejnosti známo, co se s připomínkami obyvatel, spolků a městské části Prahy 7 vůbec stalo. Připomínky zpracovaly také spolky Arnika, AutoMat a Platforma pro sociální bydlení společně s obyvateli Prahy 7. Podle zásad Manuálu participace by mělo město představit zapracované připomínky. Poté by následovala kratší lhůta pro připomínkování. To by vedlo k pojmenování a diskuzi o kritických místech návrhu, která stále přetrvávají. 

“Participace s veřejností je chvályhodná věc a Praha v ní měla pokračovat dál podle svých vlastních pravidel a projednat s veřejností i finální podobu studie podobně jako například při participaci na plánování pražských sídlišť v projektu Vybíralka 25 na Černém Mostě. Minimálně by tím město dalo najevo, že se o názor obyvatel zajímá dlouhodobě,” říká Michal Lehečka ze spolku AutoMat.

Zvláštním přístupem se k celému procesu tvorby územní studie postavila Městská část Praha 7. Po zveřejnění městská část s návrhem zásadně nesouhlasila, přesto její místostarostka a do nedávna členka magistrátního Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Lenka Burgerová hlasovala pro změnu územního plánu na základě nehotové studie a přestože většina požadavků městské části nebyla vyslyšena. Otázkou zůstává, proč za celý rok nebyla studie s městskou částí projednávána ani předložena její odborné komisi. 

“IPR Praha nepožaduje, aby v územní studii byly pregnantně stanoveny a územně vymezeny požadavky na dostupné nebo sociální bydlení, jak zaznívaly požadavky partikulárních skupin v průběhu veřejného projednávání. Je to přitom jedna z klíčových oblastí,” připomíná Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení.

IPR územní studii veřejně představil na dvou setkáních a čtyřech komentovaných procházkách s občany a přistoupil k připomínkování, i když to není jeho zákonnou povinností. Po zveřejnění a obdržení velmi kritických připomínek přestal IPR s veřejností komunikovat. Jednání proběhlo pouze s Ministerstvem kultury, Ministerstvem dopravy, Správou železnic a s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Konečnou podobu studie úředníci IPR upravují podle svého uvážení bez ohledu na názory ostatních. K vytvoření podkladu pro výstavbu měl přitom IPR na výběr z několika nástrojů. Místo územní studie bylo možné připravit například regulační plán, jehož způsob projednání a vypořádání připomínek obyvatel a dotčených úřadů je stanovený zákonem.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Arnika se zúčastnila demonstrace jejímž cílem byl apel na ambicioznější evropské cíle snižování emisí do roku 2030. Celkem devět organizací se dnes sešlo před sedmi ministerstvy, aby daly jasně najevo, že prioritou na summitu Evropské Unie, který se koná ve čtvrtek 10. prosince by mělo být snížení emisí v příštích deseti letech minimálně o 65%. Vzkázali jsme Andreji Babišovi, že si k Vánocům přejeme 65% bez švindlu.

Současná města svými emisemi mnohonásobně překračují hranice udržitelného rozvoje. Je zásadní, abychom prosadili ambiciózní klimatické cíle v Evropské unii, a také abychom je promítli do české legislativy a strategických dokumentů týkajících se obcí a nové výstavby. Například stávající návrh stavebního zákona jde zcela proti účinné ochraně klimatu - oslabuje úlohu orgánů ochrany přírody i veřejnosti v rozhodování o výstavbě a urychluje betonování krajiny. Klimatické cíle v oblasti mitigace i adaptace chybí v závazných dokumentech územního plánování, i v územních plánech samotných. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo mít v oblasti ochrany klimatu skutečnou progresivní vizi, ne jít na ruku bezbřehému růstu a betonářské lobby.

Devět environmentálních a lidskoprávních organizací dnes před sedmi ministerstvy vyzývá vládu a speciálně premiéra Andreje Babiše, aby na rozhodujícím jednání lídrů EU o klimatu přesvědčil ostatní  země o podpoře snížení emisí skleníkových plynů o 65 % do roku 2030. Páteční rozhodnutí uhelné komise stanovit termín pro ukončení těžby uhlí až na rok 2038 je pro nás nebezpečným mementem dosavadní nečinnosti establishmentu. Jednání v rámci EU je jednou z mála posledních šancí, jak zastavit globální oteplování na úrovni 1,5 °C a odvrátit tak nejděsivější dopady změn klimatu.

Proč si organizace Automat, Arnika a NESEHNUTÍ pro tuto výzvu vybraly Ministerstvo pro místní rozvoj a co má společného s klimatickými cíli EU pro rok 2030?

Města mají celosvětově na svědomí 75 % emisí skleníkových plynů a spotřebovávají 60-80 % energie, přestože zabírají jen 2 % zemského povrchu. [1] Mnohonásobně tak překračují hranici trvale udržitelného rozvoje. Zároveň vlivem vysoké hustoty zastavěnosti nejvíce pociťují dopady změn klimatu, zejména v  době letních veder.

Vysoce urbanizované oblasti s nedostatkem zeleně jsou náchylné k tepelné akumulaci a tvorbě tzv. tepelných ostrovů. Prvky tzv. zelené a modré infrastruktury jako jsou veřejná zeleň, zelené fasády a střechy, nebo polopropustné povrchy, pomáhají prostor ochlazovat a adaptovat tak města na zhoršující se klimatické podmínky. Naopak produkce emisí ve městech, zejm. skrze automobilovou dopravu, průmysl a spotřebu energie v budovách, je třeba omezovat cílenými politikami a strategiemi.

Současný trend v české legislativě i v systému regulací v oblasti územního rozvoje na prohlubující se klimatickou krizi reaguje nedostatečně. Naopak v řadě případů jde směrem opačným: připravovaná rekodifikace stavebního práva umožní masivní zastavování měst i krajiny a zcela zásadně oslabí ochranu životního prostředí. Současné aktualizace Politiky územního rozvoje i pražských Zásad územního rozvoje na klimatickou hrozbu nijak nereagují, připravovaný nový Metropolitní plán Prahy razantně oslabí ochranu zeleně a parků a prioritizuje velké dálniční stavby a umožní další razantní zahuštění města bez vhodné regulace. Stávající návrh Územního plánu města Brna na nutnost ochrany klimatu také nereaguje dostatečně. Ohrožuje stávající plochy zeleně včetně zahrádek a usnadňuje další nárůst individuální automobilové dopravy namísto udržitelných forem - například městskou cyklistikou se zabývá jen velmi okrajově a nevyužívá možnosti pro její rozvoj.

Požadujeme, aby klimatické cíle byly implementovány do legislativy. Dále je třeba klimatické cíle v oblasti adaptace i mitigace implementovat do závazných dokumentů územního plánování - Politiky územního rozvoje, krajských Zásad územního rozvoje a územních plánů (vč. vznikajících Metropolitního plánu Prahy a nového územního plánu Brna).

V Praze dne 7. 12. 2020

Arnika, Václav Orcígr, vaclav.orcigr@arnika.org, 607 156 980

Automat, Michal Lehečka, michal.lehecka@auto-mat.cz, 721 510 925

NESEHNUTÍ, Martin Hyťha, martin@nesehnuti.cz, 606 104 784

[1] více viz např. leták Arniky o městech a klimatické změně: https://arnika.org/klimaticka-zmena-a-mesta-28

Zařazeno v kategorii Novinky

Nově vznikající čtvrti i zastavěné lokality uprostřed metropole se potýkají se stále silnějším vedrem, suchem, prudkými srážkami i dalšími projevy klimatické změny. Spolek Arnika se v druhé studii Lokální adaptace na změnu klimatu zaměřil na rizika a potenciál brownfieldu na Kolbenově ve Vysočanech a Náměstí Republiky jako jednoho z tepelných ostrovů a možnosti udržitelné dopravy v Praze.

“Případové studie jsou vhodným nástrojem, kterým lze dobře ukázat, jaké problémy klimatická změna městům přináší. Modelové příklady detailně odhalují, kde je potřeba městský prostor upravit a kde se městu daří dopadům klimatických změn předcházet,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Stáhněte si Lokální adaptace na změnu klimatu zdarma do své čtečky

Publikace popisuje současný způsob možnosti revitalizace brownfieldu na Kolbenově, stav Náměstí Republiky a jeho okolí, jednoho z největších tepelných ostrovů Prahy a zkoumá dopady husté dopravy, které dominují osobní automobily. Stávající podmínky hodnotí z hlediska kumulace tepla a dalších rizikových jevů, jako je hluk nebo znečištění ovzduší. Dále ukazuje možnosti budoucího rozvoje na základě udržitelných řešení, které vycházejí ze zahraniční praxe. Zvláštní důraz autoři kladou na aspekt plánování a začlenění zeleně a dalších opatření do výstavby.

Více informací naleznete na webu>>>.

Nová publikace navazuje na předchozí brožury Arniky, které stejným způsobem zhodnocovaly konkrétní místa v Praze i městské koncepce a inspirace ze zahraničí.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Nový díl speciálního vydání pořadu Nedej se! se tentokrát zaměřil na kontroverzní monofunkční projekt společnosti Penta. Projekt je v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje a spolek Arnika proti jeho podobě dlouhodobě vystupuje. 

Díl s názvem Veřejný zájem na prodej najdete ke shlédnutí ZDE>>>

Se svými odbornými komentáři  v podrobném shrnutí kauzy vystoupili například historik umění Richard Biegel, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, urbánní sociolog Václav Orcígr nebo advokát Michal Bernard. 

V dubnu letošního roku se podařilo společnosti Penta Investments získat územní rozhodnutí. Stalo se tak bez účasti spolků Arnika, Klub za starou Prahu, Auto Mat a veřejnosti bydlící v těsné blízkosti, kteří přitom byli před třemi lety účastníky EIA. Automaticky měli proto podle zákona být účastníky územního řízení. Stavební odbor Prahy 1 spolky ani veřejnost o zahájení řízení neinformoval, zcela nestandardně navíc celé řízení proběhlo v utajení, bez vyvěšení na úřední desku. I když se spolky dodatečně přihlásili, byly z řízení vyloučeny. Žádost o územní rozhodnutí podala společnost Penta na stavební odbor P1 v lednu letošního roku jen den poté, kdy byl odvolán starosta Pavel Čižinský a dosavadní koalice, která měla k zástavbě výhrady.

Rada hlavního města na začátku května schválila smlouvu se společností Penta, kde se výměnou za 15 miliónů na rekonstrukci náměstí ulic Na Florenci a Havlíčkova vzdává práva odvolání proti územnímu rozhodnutí. S územním rozhodnutím nesouhlasí zmíněné spolky ani dotčená veřejnost a dožadují se i nadále svých práv. S územním rozhodnutím nesouhlasí také památkáři, NPÚ proto jako účastník řízení podal odvolání. Proti územnímu rozhodnutí protestuje část odborné veřejnosti, vznikla též petice. Na protest proti postupu hl. m. Prahy rezignovali na funkci v Gremiální radě IPR historička Kateřina Bečková a historik architektury Rostislav Švácha.1

Zařazeno v kategorii Novinky

Sucho, neúnosná vedra nebo bleskové povodně trápí hlavně obyvatele ve městech a na vesnicích. Návrh nového stavebního zákona žádnou pomoc pro rychlejší a levnější adaptaci na změnu klimatu nenabízí. Spíše naopak. Nepodporuje rozšiřování zelených a zasakovacích ploch, neurychlí slibovanou revitalizaci opuštěných a zanedbaných brownfieldů a naopak má ulehčit výstavbu na zemědělské půdě. Pokud chceme mít ve městech méně tepelných ostrovů, více zeleně a dostatek vláhy, je nezbytné vládní návrh nového stavebního zákona přepracovat.  V říjnu jde návrh zákona do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. 

"Hlavním problémem nově navrhovaného českého stavebního práva je až příliš jednostranné zaměření se na podporu ekonomického růstu a maximální urychlení všech řízení. To však bohužel jde poměrně velmi drasticky nejen proti celospolečenským zájmům environmentálním a sociálním, ale zejména silně zasahuje do ochrany práv občanů, obcí, spolků, ale i mnohých, zejména pak menších, podnikatelských subjektů či vlastníků půdy. Návrhu nového stavebního zákona také  v podstatě chybí hlubší a účinnější mechanismy (zvláště transparentnost a elektronizace) boje s korupcí a dalšími negativními jevy, které jsou na věci územní a stavební navázané," upozorňuje prof. Milan Damohorský z České společnosti pro právo životního prostředí.

"Výstavba významně ovlivňuje, jak budou města i krajina schopny čelit extrémním výkyvům počasí. Nový stavební zákon usnadňuje zástavbu volných pozemků na úkor zelených a vodních ploch. Bez nich přitom bude život ve městech a na vesnicích naprosto nesnesitelný. Vrácením návrhu k přepracování máme jedinečnou šanci maléru předejít," říká Martin Skalský z Arniky.

"Prosazujeme takový stavební zákon, který podpoří efektivní́, hospodárné a rychlé realizace adaptačních opatření ve městech a na vesnicích. Dobrá zahraniční praxe ukazuje, že užitečná je dostatečná podrobnost v územním plánování, jedno povolení ke stavbě, které zastřešuje stanoviska všech dotčených úřadů, jež hlídají veřejný zájem nejen v oblasti životního prostředí. Český návrh zákona dává příliš velké pravomoce úředníkům stavebního úřadu a osekává pravomoce odborníků a radnic," doplňuje Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Vláda opakovaně přiznalai, že česká města nejsou dostatečně připravena na klimatickou krizi. Návrh zákona řešící oblast stavebnictví však vůbec nepočítá s novými úkoly, které před nás staví klimatická změna. Zcela v něm chybí ekonomické nástroje pro přednostní zástavbu brownfieldů a ochranu dosud nezastavěných území. Opatření, které mají umožnit dohodu mezi developery a městy s cílem posílit finanční účast stavebníků na budování zelených a vodních ploch, jsou dobrovolná nebo zcela bezzubáii. Hrozí také snadnější zábor zemědělské půdy, o kterém mají v řadě případů nově rozhodovat stavební úřady místo orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.

i) Problémy České republiky ve vztahu adaptace na klimatickou změnu z pohledu územního rozvoje popisují strategické vládní dokumenty:

ii) Návrh stavebního zákona a nástroje územního plánování:

  • Regulační plán – beze změny oproti současnosti. V praxi se téměř nevyužívá.
  • Dohoda o parcelaci – návrh tento nástroj ruší. 
  • Plánovací smlouvy – dobrovolné, nevyvážené závazky obce a investora, riziko „nákupu“ změn územního plánu od těch, kdo mají dostatečný kapitál.
  • Náhrada za změnu v území – jen v případě snížení hodnoty. Při zvýšení hodnoty žádný odvod povinný není.

Zařazeno v kategorii Novinky