Přehled zpráv emailem
Telefon

Také v roce 2019 jsme se s Arnikou intenzivně věnovali rozvoji Prahy. Jaký byl loňský rok v metropoli a jak jsme se do toho zapojovali my?

Proměna vedení radnice na konci roku 2018 přinesla turbulentní změny. Postupně loni dohasínala bouřlivá debata kolem připomínek k Metropolitnímu plánu, který se dostal do fáze vypořádávání připomínek a závazných stanovisek, nicméně i tak se nám povedlo diskusi znovu posílit tím, že jsme na začátku roku zveřejnili právě závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k Metropolitnímu plánu. Některá z nich, hlavně ta Ministerstev kultury a životního prostředí, spolu s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, byla vůči připravovanému územnímu plánu velmi kritická, a de facto potvrdila naše výtky týkající se ochrany zeleně, památek, výškové regulace i dalších principů nového plánu, které jsme zveřejnili již na jaře 2018. V kontextu dění kolem Metropolitního plánu i naší předešlé aktivity, kdy jsme za účasti široké skupiny odborníků sestavili kompletní sadu připomínek k obecným principům plánu, kterou pak využily stovky Pražanů při přípravě vlastních připomínek, jsme se několikrát sešli s náměstkem pro územní rozvoj a územní plán Hlaváčkem, který ke společným schůzkám nad principy plánu přizval i odborníky participující na jeho přípravě. Na schůzkách ovšem nebyla nalezena shoda nad zásadními aspekty plánu a schůzky byly ukončeny. Průběh vyjednávání zástupců magistrátu s dotčenými orgány i městskými částmi sledujeme a těšíme se na vypořádání připomínek jejich i veřejnosti.

Významným tématem je pak také tzv. rekodifikace stavebního práva, neboli proměna pravidel výstavby na celostátní úrovni. Mezi největší rizika, která přináší, patří vyloučení dotčených orgánů (jako jsou orgány ochrany přírody nebo památkáři) z povolovacích procesů, resp. zrušení závaznosti jejich stanovisek. Problémů je ovšem mnohem více – od zveřejnění věcného záměru zákona jsme ve spolupráci se Zeleným kruhem téma sledovali, podávali připomínky a spolupracovali s právníky, památkáři i dalšími experty na formulaci nebezpečí, která nová pravidla přinášejí. Připomínky jsme podali i na konci roku k paragrafovému znění zákona, a nadále se k tématu vyjadřujeme a připravujeme podklady pro oponenturu nebezpečným ustanovením, která ohrožují ochranu životního prostředí i památek.

Jsme také rádi, že jsme se účastnili připomínkování územní studie k největšímu pražskému brownfieldu, Bubnům. Ve spolupráci s AutoMatem, Platformou za sociální bydlení, a také občany z Prahy 7 jsme zformulovali připomínky, kterými chceme návrh upravit k lepšímu s ohledem na míru zastavěnosti, adaptačních schopností lokality na klimatickou změnu a podíl zeleně, i možnosti regulace cen bydlení, které by zde v budoucnu mělo vzniknout.

Na začátku roku jsme vydali oceňovanou Analýzu bytové situace v Praze, která k dnešnímu dni zaznamenala přes 4 a půl tisíce stažení. K tématu klimatické změny ve městech jsme vydali analýz hned několik. Odpověděli jsme na 117 dotazů k rozvoji Prahy, které jste nám adresovali mailem nebo telefonicky. Připravili jsme několik veřejných akcí a seminářů na téma rozvoje měst, adaptace na klimatickou změnu nebo bydlení. Vystoupili jsme na zastupitelstvu i mnoha veřejných akcích, prezentovali jsme naše výstupy na odborných konferencích, jednali jsme s pražskými i místními politiky, vydali jsme přes desítku tiskových zpráv, věnovali se stávajícím změnám územního plánu, i příjezdu monitorovací mise UNESCO do Prahy a závěrům její zprávy. Vše můžete najít na našich webech zmenyprahy.cz a arnika.org/praha. Jsme rádi, že jsme toho mohli stihnout tolik i díky podpoře mnoha z Vás, kteří nám posílají finanční dary, anebo nás podporujete jinými způsoby.

A co chystáme do budoucna? První polovinu letošního roku chceme věnovat proměně grafické tváře naší kampaně. Přestože značka Praha – město pro život v rámci Arniky funguje již přes deset let, až doteď prakticky neměla vlastní vizuální podobu. Možná jste si již všimli nového loga na našich materiálech. Novým logem ale zdaleka nekončíme. Postupně proměníme a sjednotíme barevnou podobu kampaně, naše mediální platformy (abyste vše v budoucnu našli pod jednotným názvem „Praha – město pro život“), čeká nás proměna webu a přidáme i další kampaňové aktivity, včetně multimediálních novinek. Nadále budeme sledovat přípravu Metropolitního plánu i rekodifikaci stavebního práva, budeme se věnovat konkrétním problematickým kauzám výstavby (jako je proměna Masarykova nádraží, Bubnů a dalších rozvojových ploch v Praze), bránit ochranu zeleně a prosazovat přizpůsobení Prahy na klimatickou změnu, čeká nás i další průběh kauzy kolem památkové péče a UNESCO, a sledovat budeme i vývoj cen bydlení a prosazovat principy efektivní regulace. Nejen o tom všem vás budeme samozřejmě informovat na webu, facebooku, v newsletterech i v klasických médiích. Vážíme si Vaší podpory a držme si palce v úsilí o město příznivé k životu, ekologické, a dostupné všem.

 

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Paragrafové znění nového stavebního zákona (1) dnes míří do připomínkového řízení. Zásadní změnu pravidel rozhodování o stavbách připravila Hospodářská komora, zájmový spolek sdružující mj. investory a developery, jejichž podnikání tento zákon reguluje (2). Bezprecedentní příprava zákona vyústila v návrh, který oslabuje ochranu veřejných zájmů a posiluje soukromé zájmy velkých investorů. Případné zapracování dílčích připomínek na tom nemůže nic změnit.

Paragrafový návrh nového stavebního zákona byl dnes zveřejněn a odeslán do připomínkového řízení. Proces přípravy i samotný obsah návrhu považuje Zelený kruh z hlediska ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů za zcela nepřijatelný.

„Návrh zákona neřeší skutečné problémy v územním plánování a při umisťování staveb. Namísto zkvalitnění, zefektivnění a zrychlení práce státních úřadů přenáší odpovědnost za respektování zákonů na stavebníky a potlačuje práva samospráv. Možnost včasné dohody mezi různými skupinami v území nahrazuje následnými soudními spory. Diktuje obcím megalomanské stavby na jejich území proti jejich vůli,“ shrnuje hlavní výhrady k návrhu Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

„Návrh ruší závazná odborná stanoviska státních úřadů doposud zodpovědných za ochranu přírody či památek a veškeré rozhodování o dopadu staveb na okolí soustředí do rukou centrálně řízeného stavebního úřadu, jehož hlavním zadáním není vyvážená ochrana veřejných zájmů, ale co nejrychlejší stavění,“ uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

Památkáři, experti na životní prostředí, obecní samosprávy, ale i majitelé pozemků se podle návrhu zákona stanou při územním plánování a umisťování staveb pouhými diváky. Jejich možnost účinně ovlivnit přípravu územního plánu nebo podobu územního rozhodnutí zmizí. Všechny spory má v budoucnu řešit pouze soud.

Okleštění pravomocí odborníků a práv občanů a majitelů ovšem zrychlení výstavby nepřinese. Spory se jen přesunou z úřadů na soudy. Místo toho hrozí nevratné poškození například kulturních památek, spodních vod či výstavba, která nebude bezpečná z pohledu požární ochrany.

„Požár bytového domu v Londýně s desítkami mrtvých je jasným varováním. Vyšetřování ukazuje, že chyběl kvalitní dozor ze strany úřadů. Rekonstrukce domu byla sice levná a rychlá, ale za jakou cenu,“ uvedl Václav Orcígr ze spolku Arnika.

Příloha tiskové zprávy – konkrétní příklady umlčování

Památkáři a experti na životní prostředí: Nyní kontrolují soulad projektu se zákony v oblasti památkové péče a životního prostředí. Bez jejich souhlasu nelze stavět. Projekt mohou buď úplně zamítnout nebo prosadit jeho úpravu. Podle nového zákona: projekt se bude posuzovat pouze na nově vytvořeném stavebním úřadu. Odborná stanoviska mají být pouze nezávazná, a i v případě komplikovaných záležitostí bude mít úřad jen omezenou krátkou lhůtu na vyřízení. Ministerstvo životního prostředí ani Ministerstvo kultury nebude moci rozhodovací praxi sjednocovat a kultivovat metodickými pokyny. Pracovník stavebního úřadu bude muset zastat práci zrušených odborných pracovišť.

Samosprávy: nyní nelze stavět v obci či v městě nic, co je v rozporu se schváleným územním plánem. Územní plán schvaluje zastupitelstvo. Podle nového zákona budou muset obce, města i kraje strpět výstavbu, kterou nemají ve svém územním plánu, pokud o takové stavbě rozhodne vláda.

Majitelé pozemků: nyní má majitel pozemku dotčeného přípravou územního plánu nebo jeho změnou právo podávat námitky. Jejich odmítnutí musí být odůvodněno a je předmětem hlasování na zastupitelstvu. Podle nového zákona povinnost zabývat se věcně nesouhlasem majitelů pozemků k návrhu územního plánu mizí. V případě soudního sporu se důkazní břemeno přesune z obce, která územní plán schválila, na majitele pozemku, který se změnou nesouhlasí.

Občané: pokud má nyní dvě stě občanů věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu, musí být její zamítnutí odůvodněno a je předmětem hlasování na obecním zastupitelstvu. Z návrhu zákona povinnost zabývat se takovými připomínkami k návrhu územního plánu mizí. V případě soudního sporu se důkazní břemeno přesune z obce, která územní plán schválila, na občany, kteří se změnou nesouhlasí.

Poznámky (1) Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost  

(2) Základní výhrady ke způsobu přípravy nového stavebního zákona zveřejnil Zelený kruh zde

Zařazeno v kategorii Novinky

Pedagogové z Právnické fakulty UK v Praze iniciovali Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona. Dopis podpořilo 101 akademiků z vysokých škol a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Zástupci iniciativy předali Otevřený dopis ve středu 17.4.2019 vládě. Celé znění dopisu čtěte zde.

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Návrh nového stavebního zákona má zkrátit povolování staveb vytvořením jednotné nezávislé soustavy stavebních úřadů. Pro povolení bude stačit jediné razítko, což ekologické organizace vítají. Na druhou stranu extrémním způsobem oklešťuje práva ostatních. Do správních řízení nebudou smět zasahovat ani kraje, obce, veřejnost, ani státní úřady, které mají za úkol před dopady staveb chránit majetek lidí, jejich zdraví, životní prostředí nebo historické památky. Návrh odebírá rozhodovací pravomoci všem resortům a svěřuje je výhradně stavebnímu úřadu s proklamovaným cílem pomoci developerům. A není se čemu divit. Zákon na objednávku Ministerstva pro místní rozvoj připravuje Hospodářská komora ČR hájící zájmy podnikatelů, pro které píše zákon na míru.

Stát konečně vytvoří jednotnou soustavu stavebních úřadů podobnou finančním nebo katastrálním úřadům, kterou Zelený kruh s Arnikou dlouhodobě prosazují. Místo devíti resortů, které za stát vedou stavební řízení, je povede pouze jeden. Skončí tak éra razítek a postačí jedna žádost. Pozitivní krok ale znehodnocuje jiný návrh. Podle něj má nově vzniklý Nejvyšší stavební úřad nahradit kompetence stávajících ministerstev a rozhodovat o všem sám.

Připomínky k návrhu věcného záměru stavebního zákona

„Návrh zákona z pera developerů je nepřijatelným a bezprecedentním pokusem o privatizaci státu. Zatímco předloni poslanci vyloučili ze správních řízení občanské spolky, letos chtějí omezit práva všem občanům, oslabit pravomoci obcí a navíc úřadů, které chrání veřejné zájmy. Výstavbu to možná zrychlí, ale poškodí to velkou spoustu lidí a také demokratické principy rozhodování,” říká advokát Petr Svoboda z právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Analýza Kdo blokuje výstavbu? odpovídá na otázku, zda spolky účelově blokují výstavbu a jsou příčinou zpožďování infrastruktury a bytů v České republice, jak tvrdí část politiků a developeři

Postavíme cokoliv bez ohledu na kohokoliv

Podle návrhu posuzování dopadů staveb na zdraví a majetek lidí, životní prostředí, požární ochranu nebo historické památky už nebudou mít na starosti odborníci z tzv. dotčených orgánů státní správy, ale zaměstnanci stavebního úřadu. Otevřou se tím dveře pro korupční jednání a v praxi to bude znamenat, že se budou stavět věžáky a průmyslové provozy na místě kulturních památek v historických centrech měst, bezhlavě kácet dřeviny bez náhradní výsadby, stavět v chráněných územích nebo na nejúrodnější zemědělské půdě. Úředníků také výrazně přibude. Část těch stávajících totiž dál na ministerstvech zůstane. Stavební úřady ale jejich „nezávazná doporučení“ už nebudou muset brát vážně.  

Kraje a obce ztratí vliv

Vedle toho kraje a obce ztratí rozhodující vliv při stavbě dálnic, železnic nebo také úložišť jaderného odpadu. Trasy a umístění budou určovat ministerstva a rozhodovat o nich bude stavební úřad bez dohody s kraji, obcemi nebo místními obyvateli. Krajské a obecní samosprávy tak budou zásadně omezeny a nebudou moci plánovat rozvoj svého území ve prospěch svých občanů.

„Neexistuje žádná analýza dokazující, že dotčené orgány jsou příčinou průtahů v rozhodování stavebních úřadů. Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad ombudsmana, soudy i další instituce dlouhé roky upozorňují, že chybují samotní žadatelé nebo stavební úřady, jejichž úředníci porušují lhůty, dělají řadu chyb a jejich rozhodnutí pak ruší soudy,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Účast veřejnosti není příčinou zdržování staveb. Hledejme skutečně účinná řešení, zaznělo v parlamentu

Nedodržování zákonných lhůt? Prostě to povolíme

Překračování povinných lhůt ze strany stavebních úřadů, ve kterých mají rozhodnout, je další příčinou průtahů. Úředníkům přitom nehrozí žádné postihy. Návrh však mění pravidla opět ve prospěch developerů. Pokud úřad nerozhodne včas, bude to automaticky znamenat jeho souhlas (tzv. fikce souhlasu). To se má týkat i rozsáhlých staveb s velkými dopady na životní prostředí, zdraví nebo soukromá práva a zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. Může se stát, že rozhodnutí nebude brát ohled na výskyt chráněných druhů, zachování kulturních památek nebo neurčí náhradní výsadbu za pokácené stromy. I kdyby soud následně prokázal porušení zákona, nebude možné neexistující stanovisko (s neexistujícím zdůvodněním) opravit. Výsledkem bude právní nejistota investorů a průtahy v rozhodování o stavbách.

S jedním úředníkem za zavřenými dveřmi 

Zmíněné návrhy omezují veřejnou i státní kontrolu rozhodování v oblasti, kde se točí miliardy. Usnadňují tím korupci. Investorovi stačí “přesvědčit” jednoho úředníka, aby se měsíc nevyjádřil.   Anebo přesvědčit úředníka nově všemocného stavebního úřadu, aby nepříjemná doporučení prostě ignoroval. Již v roce 2017 přitom parlament zrušil veřejnou kontrolu rozhodování, když vyloučil občanské spolky z rozhodování o dopadech drtivé většiny projektu na okolní přírodu a životní prostředí.

„Prokorupční směřování nových legislativních návrhů je evidentní. Bude nutné návrh zásadně upravit, občané i investoři musí mít jistotu, že se rozhoduje spravedlivě a kvalitně a nikoliv podle toho, kdo dá víc,“ říká Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Novela stavebního zákona je momentálně před druhým čtením (uskuteční se 28. února), už nyní je ale jasné, že přináší řadu nebezpečných změn. Celkem se eviduje 270 pozměňovacích návrhů, za nejkontroverznější je považován návrh poslance Foldyny, který chce rozhodování o stavbách omezit jen na investora a vlastníka a veřejnost úplně vyloučit. Foldynův návrh ovšem zřejmě nemá širokou podporu a tento návrh pravděpodobně prosazen nebude. Za nevládní organizace sleduje připravovanou novelu asociace Zelený kruh, pro aktuální informace doporučujeme sledovat její web>>>

Zařazeno v kategorii Novinky
Strana 2 z 2