Přehled zpráv emailem
Telefon
20. 4. 2018 aktualizováno 23. 4. 2018

Školy, školky, polikliniky a domovy pro seniory v Metropolitním plánu

Napsala

"Chápejme proto, při vší pokoře, architekturu jako výsostný veřejný zájem.“ (Jedna z myšlenek Metropolitního plánu)

 

Veřejná vybavenost je jednou z nejdůležitějích věcí, které musí územní plán vyřešit. Město totiž musí přesně vědět, kde chybí školy, kde polikliniky, kde hřiště, kde zeleň a kde je nedostatek míst v domovech pro seniory. Jedině díky kvalitním službám se ve městě dobře žije. Územní plán musí místa pro veřejnou vybavenost chránit. Je zapotřebí, aby bylo zcela jasné, kde má být škola a kde budova s ordinacemi, jinak město nebude nikdy schopno zajisit, aby vše fungovalo. Územní plán by proto měl vycházet z dobrých podkladů - měl by znát deficity. V Praze se stále hovoří o tom, že by měla vzniknout mapa těchto deficitů infrastruktury. Institut plánování a rozvoje dosud žádnou takovou mapu nezveřejnil. To je samozřejmě škoda, protože by se jednalo o velmi užitečný nástroj při připomínkování Metropolitního plánu. Metropolitní plán by měl respektovat územně analytické podklady. Také by měl vycházet ze Strategického plánu. Ten byl ale schválen až v době, když už existovala určitá verze Metropolitního plánu a cíle Strategického plánu nemohly být dostatečně promítnuty do zadání. 

 

Co v Praze chybí?

Je známo, že v Praze už dnes citelně schází školky a školy, dokonce se očekává, že v roce 2020 nebude mít Praha dost míst pro svoje školou povinné děti. Městské části již dnes složitě hledají místa, kam umístit nová vzdělávací zařízení. Podobná, ne-li horší situace panuje s domovy pro seniory.

Institut plánování a rozvoje má sám zpracovanou demografickou analýzu z roku 2015. V ní se mj. uvádí: "Praha jako celek, jak již bylo výše zmíněno, je v oblasti sociálních služeb vybavena ve vztahu k ČR podprůměrně, opačná situace je v oblasti zdravotních služeb. Nicméně i zde se s nástupem dlouhověké společnosti s rostoucím podílem seniorů starších 80 let dostává do popředí otázka dostupnosti zdravotních služeb určitého typu. Závěr analýzy přináší upozornění na části Prahy s nedostatkem sociálních či zdravotních služeb a doporučením doplnění v místech s horší dostupností vybavenosti."

 

Analýza vybavenosti sociálních služeb (všechny obrázky jsou z demografické analýzy IPR Demografie, bydlení a veřejná vybavenost 2015)

 

sociální služby d6b2f

 

Analýza zdravotní ambulantní péče

nedostatky ambulantni pece e60c6

 

Analýza deficitů v mateřských školách

Analyza deficitu mist v MS 28a21

 

Analýza deficitů základních škol

zakldni skoly 019e3

 

K řešení deficitů základních a mateřských škol analýza navrhuje: "Možnosti řešení nedostatečných kapacit a lokálních disproporcí v MŠ a ZŠ: výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, vytvoření nových tříd ve stávajících objektech škol (organizačními opatřeními, dostavbou), výstavba nových objektů s možností pozdějšího víceúčelového respektive alternativního využití, adaptace nebo rekonstrukce vysloužilých objektů. V předškolní péči podpora alternativních řešení - center pro předškolní děti, firemních školek, dětských skupin apod."

 

 

Kde má Metropolitní plán nedostatky?

Je zjevné, že Praha má řadu nevyřešených problémů spojených s veřejnou vybaveností. Pokud Metropolitní plán nevymezí dostatek ploch pro umisťování veřejné vybavenosti a nestanoví jasná pravidla a regulace, budou mít městské části i celé město za několik let po účinnosti Metropolitního plánu výrazný problém.

Za hlavní problém považujeme skutečnost, že ve stablizovaných lokalitách Metropolitní plán vymezuje vybavenost jen tzv. bodem. Taková ochrana není dostatečná. V rozvojových a transformačních územích se navíc vymezuje veřejná vybavenost většinou jen parametricky (procentem plochy z celé lokality, které mají připadnout veřejné vybavenosti), jen zřídka konkrétní plochou.

Metropolití plán nestanovuje žádná konrétní pravidla pro komerční vybavenost - pro obchodní centra. V plochách komerční vybavenosti umožňuje Metropolitní plán navýšení stávajících budov o maximálně 2 nadzemní podlaží nebo jejich nahrazení novými budovami o maximálně 2 nadzemní podlaží vyššími než stávající budovy, i pokud to znamená překročení maximálního počtu stanoveného počtu nadzemních podlaží.

 

Příklad: Sídliště Ďáblice a veřejná vybavenost

Sídliště Ďáblice je jedno z nejkrásnějších čekých sídlišť. V současnosti mu hrozí rozsáhlá developerská výstavba. Místní se snaží sídliště ochránit. Jejich petici za záchranu charakteru sídliště podepsalo už téměř 7000 lidí. Metropolitní plán ale výrazně snižuje úroveň ochrany - jednak určil, že stávající zeleň má být zastavitelná. Dále zrušil plochy veřejné vybavenosti (v dnešním územním plánu jasně vymezené). Také stanovil pro lokalitu výšky až 21 podlaží.

 

1. Základní informace o Sídlišti Ďáblice z Metropolitního plánu

  • Zastavitelnost: zastavitelná
  • Struktura: modernistická struktura
  • Míra stability: stabilizovaná
  • Využití: obytná
  1. Co je problém

Metropolitní plán zcela zrušil dosavadní ochranu území, která spočívala ve vymezení a ochraně ploch nezastavitelných se zelení a dále ploch stávající veřejné vybavenosti, zejm. ploch určených pro školství. V lokalitě chybí zaznačení stávající komerční vybavenosti (obchodní středisko Norma u ulic Střeličná/Tanvaldská). Pro komerční vybavenost nejsou stanoveny žádné regulativy.

 

Srovnání regulativů v Metropolitním plánu (první obrázek) a ve stávajícím plánu (druhý obrázek).

 

Obr. Hlavní výkres Metropolitního plánu. Je na něm vidět, že plochy jsou všechny zastavitelné. Černá přerušovaná čára (hranice zastavitelného území) je vidět jen v rozích.

Dablice hlavni vykres2 61878

 

 

Stávající územní plán: Modré plochy ve stávajícím plánu jsou vymezeny pro veřejnou vybavenost. Zelené plochy ve stávajícím plánu jsou chráněny jako zeleň a jsou nezastavitelné.

 

Dablice stavajici plan1 0d845

 

2. Jaká Metropolitní plán stanoví pravidla?

Dle karty lokality je lokalita Sídliště Ďáblice vymezena jako lokalita modernistického města. Cílem navržených regulativů je zachování prostorového uspořádání, ochrana charakteristických prvků, jakými jsou dvě výškové úrovně hladiny zástavby a park ve volné zástavbě prostupující stavebními bloky lokality, dále na vymezených transformačních a rozvojových plochách doplnění zástavby s ohledem na celkový charakter lokalit, dotvoření výškové kompozice lokality v místech určených pro výškovou zástavbu a doplnění technické infrastruktury. Z tohoto popisu nemůže být úředníkům zřejmé, jakými konkrétními pravidly se mají řídit při rozhodování v území.

 

Na obrázku vidíme, že dnes je část lokality (světle zelená) nezastavitelná. Metropolitní plán nevymezuje žádný pozemek jako nezastavitelný.

zastavitelnost1 fcef1

 

 

3. Veřejná vybavenost

Návrh Metropolitního plánu v lokalitě nechrání veřejnou vybavenost, ačkoli stávající plán vymezuje několik ploch občanské vybavenosti, zejm. školství. Vymezení občanské vybavenosti bodem (oranžové tečky) považujeme za zcela nedostatečné. Plochy veřejné vybavenosti musí být vymezeny jako konkrétně určené pozemky, na které se ochrana veřejné vybavenosti vztahuje.

Tento problém se týká mnoha lokalit v Praze. Praha se nesmí zbavovat dalších podobných ploch, resp. každý takový krok musí být řádně zdůvodněn a musí být vysvětleno, jak je nadále územním plánem chráněn veřejný zájem a zájem Pražanů. Správné vymezení ploch veřejné vybavenosti v územním plánu je jednou z podmínek stavebního zákona.

 

Obr. Občanská vybavenost vymezená bodem v lokalitě

vybavenost plan 13489

 

Obr. Školy v lokalitě

skoly1 75224

 

4. Závěr:

Způsob vymezení veřejné vybavenosti v lokalitě Sídliště Ďáblice v návrhu Metropolitního plánu nezajišťuje ochranu veřejných zájmů a zájmů obyvatel. Tento způsob regulace je zarážející zejm. v souvislosti s dosavadními kroky magistrátu ve vztahu k plánovaným projektům společnosti CPI.

 

Celou připomínku k veřejné vybavenosti si stáhněte zde.

 

Více informací o stávající situaci na sídlišti Ďáblice na webu spolku Krásné Kobylisy.

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1022 krát