Přehled zpráv emailem
Telefon
07. 6. 2018 aktualizováno 19. 6. 2018

Připraví Metropolitní plán Prahu na klimatickou změnu?

Napsala

Znečištěné ovzduší prokazatelně přispívá ke zhoršení zdravotního stavu Pražanů, hlavním viníkem je automobilová doprava“ připomíná Radim Šrám, předseda Komise životního prostředí AV ČR. „Lidé potřebují kvalitní životní prostředí. Město má být vlídné pro občany, životní prostředí
ovlivňuje kvalitu života a zdraví občanů. V Praze je důležitý každý strom a občanská vybavenost. Množství zeleně je nutné zvyšovat, vše se promítne na zdravotním stavu populace.“ (Z tiskové zprávy Komise životního prostředí Akademie věd ČR a Společnosti pro trvale udržitelný život).

 

"K zastavění jsme tak navrhli pouze 10% těchto ploch. Ale že by Metropolitní plán zastavoval parky, to je skutečně bohapustá pomluva. Podívejte se na ten plán a zjistíte, že zelenější už být snad ani nemůže." Roman Koucký v rozhovoru pro Echo24. Sídliště jsou tikající bombička. Stárnou, hloupnou a chudnou.

 

Změna k horšímu?

 

Málokdo si nevšiml, že se potýkáme se suchem, vedrem, přívalovými dešti nebo ostrými holomrazy. Můžeme vést debaty o tom, co je příčinou takového vývoje, ale jedno je jisté - nemůžeme už spoléhat na to, že budeme mít stejné podmínky k životu jako před padesáti roky. Praha je jako největší české město zároveň jedním z míst, kde se změny klimatu a jejich doapd an život obyvatel projeví velmi výrazně. Územní plán je jedním ze zásadních dokuemntů, který by nás měl na změny klimatu připravit (Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatuMetodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu). Jak je na tom Metropolitní plán? 

 

Doporučujeme: Přečtěte si, jak dobře se připravují na klimatické změny v Berlíně (materiál je v angličtěně, drobné části v němčině).

 

Zajímají vás změny klimatu a adaptace měst na tyto proměny? Přečtěte si více na našem webu.

 

Praha má svoji vlastní Strategii adaptace na klimatickou změnu. Přečtěte si ji a udělejte si vlasní úsudek, jestli Metropoltiní plán dělá pro její naplnění to, co může.

 

Ze samotné Strategie vyplývají zajímavá data a jsou v ní k dohledání i názorné grafy a mapy.

 

Příkladem může být předpokládaný nárůst tropických dní.

narust poctu dni 64da0

 

Zdroj: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

 

S tím souvisí tzv. tepelné ostrovy - speciální problém velkoměst. Právě s tímto fenoménem by měl Metropolitní plán do detailu pracovat.

ostrov c8d1e

 

Zdroj: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

 

 

Další zajímavou mapkou je zranitelnost občanů ve vztahu ke zvyšování teplot.

zranitelnost 25c9b

 

Zdroj: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

 

 

Když se podíváte na web Intersucho.cz, zamrazí vás. Odborníci se už řadu měsíců věnují sledování vývoje sucha v České republice a spolupracují se zahraničím. Sucho je téměř všude. Kompletní zprávu o stavu sucha v roce 2015 si můžete přečíst zde.

 

Intersucho a0fb0

 Zdroj: Intersucho.cz 

 

Stejně neveselý je pohled na stav podzemních vod v březnu 2018, kdy by po zimě při jarním tání měly být mělké vrty v mnohem lepším stavu.

 

stav vod 50674

 Zdroj: portal.chmi.cz 

 

Aktuální stav vody v řekách také neskýtá nadějeplnou podívanou.

 

chmi voda 28da7

 Zdroj: portal.chmi.cz

 

Mohli bychom pokračovat, problémy má samozřejmě celá republika. Pojďme se už ale podívat na Prahu.

 

Nejdříve se podíváme na tzv. bonitu klimatu. Je to mapka, která zahrnuje oslunění, přirozené ventilace území, rychlosti proudění, četnosti bezvětří, imisní zátěže území a zastavěnosti území. Maky najdete na Atlasu životního prostředí nebo na pražském Geoportálu. Z mapky je jasné, že čím víc je část města zastavěná, tím horší jsou tam podmínky pro kvalití život. Proto je velmi důležité, aby územní plán vytvářel potřebná opatření pro zlepšení životního prostředí. V centru Prahy například tím, že bude chránit plochy parků a zeleně jako nezastavitelné.

 

bonita klimatu addc1

 Zdroj: Atlas životního prostředí Praha

 

S klimatem v Praze souvisí stav ovdzuší a hlučnost prostředí. Ani tady data neříkají nic o tom, že je vše v pořádku a nic není třeba řešit. Naopak. Nejdříve se podíváme na mapku k ovzduší a pak hned na hluk.

 

Ovzdusi 81634

 Zdroj: Geoportál Praha

 

U ovzduší je také jasně vidět, že širší centrum Prahy potřebuje nutně najít vhodná opatření a řešit neblahou situaci.

 

S hlukem je to podobné. Metropolitní plán přitom ruší ochrannou (tzv. izolační zeleň) okolo rušných komunikací.

hluk ae7a8

 

  Zdroj: Geoportál Praha

 

Co znamenají adaptační opatření?

 

Pro Prahu, stejně jako jiná velká města, je typickým jevem tzv. tepelný ostrov. Ten je způsobený příliš hustou zástavbou, užívání nevhodných materiálů na fasády domů, na silnice i chodníky.  Jinou příčinou je rozsáhlé kácení dřevin a zcela nedostatečná péče o stromy, které v městském prostředí žijí za mnohem těžších podmínek než v přírodě. Přitom právě stromy mají pro zlepšení života ve městě nezastupitelný význam. Dokáží čistit vzduch a navíc, pokud jsou správně vysazeny a pokud se o ně řádně pečuje, dokáží výrazně snižovat teplotu ve svém okolí. Jiným podobným neduhem, je přebujelá individuální doprava nebo naprosto nedostatečné využívání odpadních a srážkových vod. Musíme se především snažit, aby ke klimatickým změnám nedocházelo. Pokud už ale Prahu sužují vlny veder, statisíce obyvatel se musejí vyrovnat se životem v přehřátém betonovém prostředí a dochází k neustálému plýtvání s vodou i energiemi, musíme učinit konkrétní opatření, aby bylo možné ve velkoměstě žít kvalitně. Opatření, která by ke zlepšení měla vést, se nazývají adaptační opatření.

 

Právě nyní se celá Česká republika i jednotlivá města začínají zamýšlet nad tím, jak zmírnit dopady klimatických změn. Také Praha se přidala k metropolím, které musí dopady klimatických změn řešit. Praha se navíc zavázala v rámci iniciativy Mayors Adapt, že do roku 2018 vypracuje vlastní adaptační strategii. Samozřejmostí je, že adaptační strategie také musí sloužit v praxi a ne se jako umně graficky zpracovaný dokument vyjímat na webových stránkách. Praha proto musí plnit i konkrétní úkoly, které směřují k naplnění strategie. Praha ve spolupráci s projektem UrbanAdapt vypracovala Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.  Na zpracování analytické části strategie se spolu s IPR podílel CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, AV ČR.

 

Co konkrétně by měla Praha udělat? Cíle, které vyplývají z návrhu Strategie, jsou tyto:

  • Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy
  • Snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a tím zajistit stabilní vodní režim na území hl. města Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
  • Snížit energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov
  • Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility
  • Zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení
  • Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze

Mezi konkrétní adaptační opatření může být zahrnuta celá řada kroků – mohou to být opatření přírodní, jako je vytváření zelených střech, ozeleňování fasád, vytváření vodních prvků v parcích, péče o drobné vodní toky, sázení stromořadí a péče o ně, nebo tzv. šedá opatření – technická – ať už jde o barvy fasád, barvy komunikací, které nepohlcují tolik tepla jako tmavé povrchy, nebo o vhodné povrchy, které umožňují zasakování srážek anebo správná péče o volná prostranství.

Jednou z nejdůležitějších činností je však správné územní plánování, které bere v úvahu všechny možné scénáře vývoje a vytváří podmínky pro to, aby adaptační opatření fungovala.

 

 

Územní plán: řešení vedra, sucha i povodní

 

Nejúčinnějším nástrojem, který má město ve svých rukou, je samozřejmě územní plán. V dnešním světě je třeba opustit myšlenku územního plánu jako dokumentu, který má za cíl řešit jenom architekturu. Město nejsou a nebudou jenom domy, město musí být hlavně příjemným prostorem pro život jeho občanů. Územní plán musí umět pracovat i s požadavkem na tvorbu adaptačních opatření. Nyní připravovaný Metropolitní plán má jedinečnou možnost do svého obsahu zařadit požadavky nejen ze Strategického plánu, ale také ze vznikající Adaptační strategie.

 

Je třeba zohlednit fakt, že tepelný ostrov, vedra i problémy se srážkovou vodou se pojí s narůstající výstavbou a mizením volných ploch. Pokud tedy Metropolitní plán stojí na myšlence zahušťování výstavby, musí vždy říct nejen zahušťujme, ale i to, jak bude reagovat na výrazné zvýšení teplot ve městě, sucha a jaká opatření navrhuje ke zmírnění těchto dopadů.  Metropolitní plán by měl říci, jak si představuje udržitelný rozvoj. Je to jeho hlavní úkol a povinnost jeho tvůrců. V dnešním světě udržitelný rozvoj spočívá ve vytvoření podmínek pro kvalitní život obyvatel města a ve snižování energetické náročnosti budov, zkvalitnění dopravy směrem k udržitelné mobilitě a jiných systémových krocích.  Více o Mayors Adapt se dočtete přímo na webu.

 

 

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 457 krát